Các phương thức đối tượng trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các phương thức đối tượng trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Các phương thức trong JavaScript

Các phương thức JavaScript là các hành động có thể được thực hiện trên các đối tượng. Một phương thức JavaScript là một thuộc tính có chứa một định nghĩa hàm.

Thuộc tính Giá trị
firstName John
lastName Doe
age 50
eyeColor blue
fullName function() {return this.firstName + ” ” + this.lastName;}

Phương thức là các hàm được lưu trữ dưới dạng thuộc tính đối tượng.

Truy cập các phương thức đối tượng

Bạn tạo một phương thức đối tượng với cú pháp sau:

methodName : function() { code lines }

Bạn truy cập một phương thức đối tượng với cú pháp sau:

objectName.methodName()

Bạn sẽ mô tả fullName() như một phương thức của đối tượng người dùng, và fullName như một thuộc tính. Thuộc tính fullName sẽ thực hiện (như một hàm) khi nó được gọi với ().

Ví dụ này truy cập phương thức fullName() của một đối tượng peson:

name = person.fullName();

Nếu bạn truy cập vào thuộc tính fullName, không có (), nó sẽ trả về định nghĩa hàm:

name = person.fullName;

Sử dụng các phương thức tích hợp

Ví dụ này sử dụng phương thức toUpperCase() của đối tượng String, để chuyển một văn bản sang chữ hoa:

var message = “Hello world!”;
var x = message.toUpperCase();

Giá trị của x, sau khi thực hiện mã trên sẽ là:

HELLO WORLD!

Thêm phương thức mới

Thêm các phương thức vào một đối tượng được thực hiện bên trong hàm dựng:

function person(firstName, lastName, age, eyeColor) {
this.firstName = firstName;
this.lastName = lastName;
this.age = age;
this.eyeColor = eyeColor;
this.changeName = function (name) {
this.lastName = name;
};
}

Hàm changeName() sẽ gán giá trị của tên cho thuộc tính Tên của người đó.

myMother.changeName(“Doe”);

JavaScript biết người mà bạn đang nói đến bằng cách “thay thế” điều này bằng myMother.