Các thuộc tính đối tượng trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các thuộc tính đối tượng trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Thuộc tính là phần quan trọng nhất của bất kỳ đối tượng JavaScript nào.

Thuộc tính trong JavaScript

Thuộc tính là các giá trị kết hợp với một đối tượng JavaScript. Một đối tượng JavaScript là một tập hợp các thuộc tính không có thứ bậc.

Thuộc tính thường có thể được thay đổi, thêm vào và xóa, nhưng một số chỉ được đọc.

Truy cập thuộc tính JavaScript

Cú pháp để truy cập vào thuộc tính của một đối tượng là:

objectName.property          // person.age

hoặc

objectName[“property“]       // person[“age”]

hoặc

objectName[expression]       // x = “age”; person[x]

Ví dụ 1:

person.firstname + ” is ” + person.age + ” years old.”;

Ví dụ 2:

person[“firstname”] + ” is ” + person[“age”] + ” years old.”;

Vòng lặp for trong JavaScript

Lệnh JavaScript for… trong câu lệnh lặp qua các thuộc tính của một đối tượng. Cú pháp:

for (variable in object) {
    code to be executed
}

Các khối mã bên trong vòng lặp for…  sẽ được thực hiện một lần cho mỗi thuộc tính. Lặp qua các thuộc tính của một đối tượng:

var person = {fname:”John”, lname:”Doe”, age:25};

for (x in person) {
txt += person[x];
}

Thêm thuộc tính mới

Bạn có thể thêm thuộc tính mới vào đối tượng hiện tại bằng cách chỉ đơn giản cho nó một giá trị. Giả sử rằng đối tượng person đó đã tồn tại – sau đó bạn có thể cho nó thuộc tính mới:

person.nationality = “English”;

Bạn không thể sử dụng từ dành cho tên thuộc tính (hoặc phương thức). Các quy tắc đặt tên JavaScript được áp dụng.

Xóa thuộc tính

Từ khóa delete sẽ xóa một thuộc tính từ một đối tượng:

var person = {firstName:”John”, lastName:”Doe”, age:50, eyeColor:”blue”};
delete person.age;   // or delete person[“age”];

Từ khóa delete xóa cả giá trị của thuộc tính. Sau khi xóa, thuộc tính không thể được sử dụng trước khi nó được thêm vào trở lại.

Toán tử delete được thiết kế để sử dụng trên thuộc tính của đối tượng. Nó không có ảnh hưởng đến các biến hoặc hàm. Không nên sử dụng toán tử delete đối với thuộc tính đối tượng JavaScript được xác định trước. Nó có thể làm hỏng ứng dụng của bạn.

Thuộc tính của thuộc tính

Tất cả các thuộc tính đều có tên. Ngoài ra chúng cũng có một giá trị. Giá trị là một thuộc tính của thuộc tính. Các thuộc tính khác là: enumerable, configurable, và writable. Các thuộc tính này định nghĩa cách thuộc tính có thể được truy cập (có thể đọc được, nó có thể ghi được?).

Trong JavaScript, tất cả các thuộc tính có thể được đọc, nhưng chỉ có thể thay đổi thuộc tính value (và chỉ khi thuộc tính có thể ghi). (ECMAScript 5 có các phương thức cho cả việc nhận và đặt tất cả thuộc tính của thuộc tính).

Thuộc tính mẫu

Các đối tượng JavaScript kế thừa các đặc tính của nguyên mẫu. Từ khóa delete không xóa thuộc tính được thừa kế, nhưng nếu bạn xóa thuộc tính nguyên mẫu, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng kế thừa từ nguyên mẫu.