Các tham số hàm trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các tham số hàm trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Một hàm JavaScript không thực hiện bất kỳ kiểm tra giá trị tham số (đối số).

Các tham số và đối số hàm

functionName(parameter1, parameter2, parameter3) {
code to be executed
}

Các tham số hàm là các tên được liệt kê trong định nghĩa hàm. Đối số hàm là các giá trị thực được truyền đến (và nhận được) bởi hàm.

Quy tắc thông số

Các định nghĩa hàm JavaScript không chỉ định các kiểu dữ liệu cho các tham số. Các hàm JavaScript không thực hiện kiểm tra kiểu đối với các đối số được truyền. Các hàm JavaScript không kiểm tra số lượng các đối số nhận được.

Mặc định các thông số

Nếu một hàm được gọi với các đối số bị thiếu (ít hơn khai báo), các giá trị bị thiếu được đặt thành: undefined. Đôi khi điều này được chấp nhận, nhưng đôi khi tốt hơn là chỉ định một giá trị mặc định cho tham số:

function myFunction(x, y) {
if (y === undefined) {
y = 0;
}
}

Nếu một hàm được gọi với quá nhiều đối số (nhiều hơn khai báo), những đối số này có thể đạt được bằng cách sử dụng các đối tượng đối số.

Đối tượng đối số

Các hàm JavaScript có một đối tượng được gọi là đối tượng đối số. Đối tượng đối số chứa một mảng các đối số được sử dụng khi hàm được gọi.

Bằng cách này bạn chỉ cần sử dụng một hàm để tìm (ví dụ) giá trị cao nhất trong danh sách các số:

x = findMax(1, 123, 500, 115, 44, 88);

function findMax() {
var i;
var max = -Infinity;
for (i = 0; i < arguments.length; i++) {
if (arguments[i] > max) {
max = arguments[i];
}
}
return max;
}

Hoặc tạo một hàm để tổng hợp tất cả các giá trị đầu vào:

x = sumAll(1, 123, 500, 115, 44, 88);

function sumAll() {
var i, sum = 0;
for (i = 0; i < arguments.length; i++) {
sum += arguments[i];
}
return sum;
}

Đối số được truyền bằng giá trị

Các tham số, trong một hàm gọi, là các tham số của hàm. Các đối số JavaScript được truyền bằng giá trị: hàm chỉ nhận biết các giá trị chứ không phải các vị trí của đối số.

Nếu một hàm thay đổi giá trị của đối số, nó sẽ không thay đổi giá trị ban đầu của tham số. Các thay đổi đối với các đối số không hiển thị bên ngoài hàm.

Đối tượng được truyền bằng tham chiếu

Trong JavaScript, tham chiếu đối tượng là các giá trị. Vì lý do này, các đối tượng sẽ hoạt động giống như chúng được truyền bằng tham chiếu:

Nếu một hàm thay đổi một thuộc tính đối tượng, nó sẽ thay đổi giá trị ban đầu. Thay đổi thuộc tính đối tượng có thể nhìn thấy được (phản ánh) bên ngoài hàm.