Hàm gọi trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hàm gọi trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Hàm là phương thức đối tượng

Tất cả các hàm trong JavaScript đều là phương thức đối tượng. Nếu một hàm không phải là phương thức của một đối tượng JavaScript, nó là một hàm của đối tượng toàn cục.

Ví dụ dưới đây tạo một đối tượng với 3 thuộc tính (firstName, lastName, fullName).

var person = {
firstName:”John”,
lastName: “Doe”,
fullName: function () {
return this.firstName + ” ” + this.lastName;
}
}
person.fullName();         // trả về “John Doe”

Thuộc tính fullName là một phương thức. Đối tượng peson là chủ sở hữu của phương pháp.

Thuộc tính fullName là một phương thức của đối tượng person.

Phương thức call() trong JavaScript

Phương thức call() là một hàm JavaScript được xác định trước. Nó có thể được sử dụng để gọi (dẫn) một hàm với một đối tượng chủ sở hữu như là đối số đầu tiên (tham số).

Với call(), bạn có thể sử dụng một phương thức thuộc một đối tượng khác.

Ví dụ này gọi hàm FullName của người, nhưng đang sử dụng nó trên myObject:

var person = {
firstName:”John”,
lastName: “Doe”,
fullName: function() {
return this.firstName + ” ” + this.lastName;
}
}
var myObject = {
firstName:”Mary”,
lastName: “Doe”,
}
person.fullName.call(myObject);  // trả về “Mary Doe”