Các biến trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các biến trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Biến JavaScript là nơi lưu trữ các giá trị dữ liệu. Trong ví dụ này, x, y, và z, là các biến:

var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;

Từ ví dụ trên, bạn có thể hiểu:

  • x lưu giá trị 5
  • y giữ giá trị 6
  • z lưu trữ giá trị 11

Giá trị đại số

Trong ví dụ này, price1, price2 và total, là các biến:

var price1 = 5;
var price2 = 6;
var total = price1 + price2;

Trong lập trình, giống như trong đại số, chúng ta sử dụng các biến (như price1) để gán các giá trị. Đồng thời, chúng ta sử dụng các biến trong các biểu thức (total = price1 + price2).

Từ ví dụ trên, bạn có thể tính được tổng số là 11.

Biến JavaScript là nơi lưu trữ các giá trị dữ liệu.

Bộ nhận dạng JavaScript

Tất cả biến JavaScript phải được xác định với tên duy nhất. Những cái tên duy nhất này được gọi là các định danh. Các định danh có thể là tên ngắn (như x và y) hoặc các tên mô tả khác (age, sum, totalVolume).

Các quy tắc chung về xây dựng tên cho các biến (các số nhận dạng duy nhất) là:

  • Tên có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và dấu đô la.
  • Tên phải bắt đầu bằng một ký tự
  • Tên cũng có thể bắt đầu bằng $ và _
  • Tên có phân biệt chữ hoa chữ thường (y và Y là các biến khác nhau)
  • Các từ đã được ẩn (như các từ khóa JavaScript) không thể được sử dụng như tên

Mã nhận dạng JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường.

Phép gán toán tử

Trong JavaScript, dấu bằng (=) là toán tử “assign”, không phải là toán tử “bằng”. Điều này khác với đại số. Ví dụ sau đây không có nghĩa trong đại số:

x = x + 5

Tuy nhiên trong JavaScript toán tử trên có ý nghĩa gán giá trị x + 5 là x.

Toán tử “bằng” được viết như == trong JavaScript.

Các loại dữ liệu trong JavaScript

Các biến JavaScript có thể mang giá trị các số như 100 và các giá trị văn bản như “John Doe”.

Trong lập trình, giá trị văn bản được gọi là chuỗi văn bản. JavaScript có thể xử lý nhiều loại dữ liệu, nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến số và chuỗi.

Chuỗi được viết bên trong dấu ngoặc đơn hoặc đơn. Số được viết mà không có dấu ngoặc kép. Nếu bạn đặt một số trong dấu ngoặc kép, nó sẽ được coi như là một chuỗi văn bản.

var pi = 3.14;
var person = “John Doe”;
var answer = ‘Yes I am!’;

Khai báo (tạo) biến JavaScript

Tạo một biến trong JavaScript được gọi là “khai báo” một biến. Bạn khai báo một biến JavaScript với từ khóa var:

var carName;

Sau khai báo, biến không có giá trị. (Về mặt kỹ thuật nó có giá trị của undefined). Để gán giá trị cho biến, sử dụng dấu bằng:

carName = “Volvo”;

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta tạo một biến gọi là carName và gán giá trị “Volvo” cho nó. Sau đó chúng ta “đưa ra” giá trị bên trong một đoạn HTML với id = “demo”:

<p id=”demo”></p>

<script>
var carName = “Volvo”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = carName;
</script>

Đó là một thực hành lập trình tốt để khai báo tất cả các biến ở đầu của một script.

Một câu lệnh, nhiều biến số

Bạn có thể khai báo nhiều biến trong một câu lệnh. Bắt đầu câu lệnh bằng var và tách biệt các biến bằng dấu phẩy:

var person = “John Doe”, carName = “Volvo”, price = 200;

Một khai báo có thể kéo dài nhiều dòng:

var person = “John Doe”,
carName = “Volvo”,
price = 200;

Giá trị không xác định (Value = undefined)

Trong các chương trình máy tính, các biến thường được khai báo không có giá trị. Giá trị có thể là cái gì đó phải được tính toán, hoặc cái gì đó sẽ được cung cấp sau đó, như dữ liệu nhập vào từ người dùng.

Một biến khai báo mà không có giá trị sẽ có giá trị undefined.

Biến carName sẽ có giá trị không xác định sau khi thực hiện câu lệnh này:

var carName;

Khai báo lại các biến JavaScript

Nếu bạn khai báo lại một biến JavaScript, nó sẽ không mất giá trị. Các carName biến sẽ vẫn có giá trị “Volvo” sau khi thực hiện các lệnh này:

var carName = “Volvo”;
var carName;

Số học trong JavaScript

Giống như với đại số, bạn có thể tính số học với các biến JavaScript, sử dụng toán tử như = và +:

var x = 5 + 2 + 3;

Bạn cũng có thể thêm các chuỗi, nhưng chuỗi sẽ được ghép lại:

var x = “John” + ” ” + “Doe”;

hoặc

var x = “5” + 2 + 3;

Nếu bạn đặt một số trong dấu ngoặc kép, phần còn lại của số sẽ được coi như chuỗi, và được ghép lại.

var x = 2 + 3 + “5”;