Các câu lệnh trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các câu lệnh trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Trong HTML, các câu lệnh JavaScript là “lệnh” được “thực hiện” bởi trình duyệt web.

Các câu lệnh trong JavaScript

Câu lệnh này nói với trình duyệt viết “Hello Dolly”. Bên trong một phần tử HTML với id = “demo”:

document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello Dolly.”;

Các chương trình JavaScript

Hầu hết các chương trình JavaScript chứa nhiều câu lệnh JavaScript. Các câu lệnh được thực hiện, từng lệnh một, theo thứ tự như chúng được viết.

Trong ví dụ x, y, và z được cho các giá trị, và cuối cùng z được hiển thị:

var x, y, z;
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;

Các chương trình JavaScript (và các câu lệnh JavaScript) thường được gọi là mã JavaScript.

Dấu chấm phẩy ;

Các câu lệnh trong JavaScipt được phân tách nhau bằng dấu chấm phẩy.

Thêm dấu chấm phẩy vào cuối mỗi câu lệnh thực thi:

var a, b, c;
a = 5;
b = 6;
c = a + b;

Khi phân tách bằng dấu chấm phẩy, nhiều câu lệnh được viết trên cùng một dòng:

a = 5; b = 6; c = a + b;

Các câu lệnh trong JavaScrips được khuyến khích kết thúc bằng dấu chấm phẩy.

Khoảng trắng trong JavaScript

JavaScript bỏ qua nhiều khoảng trắng. Bạn có thể thêm khoảng trắng vào tập lệnh để dễ đọc hơn.

var person = “Hege”;
var person=”Hege”;

hay như ví dụ dưới đây:

var x = y + z;

Chiều dài dòng và dòng ngắt của JavaScript

Để có khả năng đọc tốt nhất, các lập trình viên thường muốn tránh các dòng mã dài hơn 80 ký tự.

Nếu một lệnh JavaScript không phù hợp trên một dòng, vị trí tốt nhất để phá vỡ nó là sau một toán tử:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Hello Dolly!”;

Khối mã JavaScript

Các câu lệnh JavaScript có thể được nhóm lại với nhau trong các khối mã, bên trong ngoặc nhọn {…}. Mục đích của các khối mã là để định nghĩa các câu lệnh phải được thực hiện với nhau.

Một vị trí bạn sẽ tìm thấy các câu lệnh được nhóm lại với nhau theo khối, nằm trong các hàm JavaScript:

function myFunction() {
document.getElementById(“demo1”).innerHTML = “Hello Dolly!”;
document.getElementById(“demo2”).innerHTML = “How are you?”;
}

Từ khoá JavaScript

Các câu lệnh JavaScript thường bắt đầu với một từ khoá để xác định hành động JavaScript được thực hiện. Dưới đây là danh sách một số từ khóa mà bạn sẽ tìm hiểu:

Từ khóa  Mô tả
 break  Chấm dứt một chuyển đổi hoặc một vòng lặp
 continue  Nhảy ra khỏi vòng lặp và bắt đầu ở đầu
 debugger  Ngừng thực hiện JavaScript, và các cuộc gọi (nếu có) chức năng gỡ lỗi
 do … while  Thực hiện một khối các câu lệnh, và lặp lại khối, trong khi điều kiện là đúng
 for  Đánh dấu một khối lệnh để được thực hiện, miễn là một điều kiện là đúng
 function  Khai báo một chức năng
 if … else  Đánh dấu một khối lệnh để được thực hiện, tùy thuộc vào điều kiện
 return  Thoát một chức năng
 switch  Đánh dấu một khối lệnh để được thực hiện, tùy thuộc vào các trường hợp khác nhau
 try … catch  Thực hiện xử lý lỗi đối với một khối các câu lệnh
 var  Khai báo một biến