Các đối tượng trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các đối tượng trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Trong đời thực, một chiếc xe hơi là một vật thể. Một chiếc xe có các tính chất như trọng lượng và màu sắc, và các phương pháp như bắt đầu và dừng lại:

Đối tượngTính chấtPhương thức
 car.name = Fiatcar.start()
car.model = 500car.drive()
 car.weight = 850kg car.brake()
car.color = whitecar.stop()

Tất cả các xe đều có cùng đặc tính, nhưng giá trị của tài sản các xe khác nhau. Tất cả các xe đều có cùng phương thức, nhưng các phương thức được thực hiện ở những thời điểm khác nhau.

Các đối tượng JavaScript

Như bạn đã biết các biến JavaScript là các vùng chứa cho các giá trị dữ liệu. Code này chỉ định một giá trị đơn giản (Fiat) cho một chiếc xe có tên biến:

var car = “Fiat”;

Đối tượng cũng là các biến. Nhưng các đối tượng có thể chứa nhiều giá trị. Code này gán nhiều giá trị (Fiat, 500, white) cho một biến có tên là xe:

var car = {type:”Fiat”, model:”500″, color:”white”};

Các giá trị được viết như tên: cặp giá trị (tên và giá trị được phân cách bởi dấu hai chấm).

Các đối tượng JavaScript là nơi chứa các giá trị được đặt tên.

Các thuộc tính đối tượng

Tên: cặp giá trị (trong các đối tượng JavaScript) được gọi là thuộc tính.

var person = {firstName:”John”, lastName:”Doe”, age:50, eyeColor:”blue”};

Thuộc tínhGiá trị thuộc tính
firstNameJohn
lastNameDoe
age50
eyeColorblue

Các phương thức đối tượng

Phương thức là các hành động có thể được thực hiện trên các đối tượng. Các phương thức được lưu giữ trong các thuộc tính như các định nghĩa hàm.

Thuộc tínhGiá trị thuộc tính
firstNameJohn
lastNameDoe
age50
eyeColorblue
fullNamefunction() {return this.firstName + ” ” + this.lastName;}

Các đối tượng JavaScript là nơi chứa các giá trị được đặt tên là các thuộc tính hoặc các phương thức.

Định nghĩa đối tượng

Bạn định nghĩa (và tạo) một đối tượng JavaScript với một đối tượng literal:

var person = {firstName:”John”, lastName:”Doe”, age:50, eyeColor:”blue”};

Khoảng cách và dòng ngắt không quan trọng. Định nghĩa đối tượng có thể kéo dài nhiều dòng:

var person = {
firstName:”John”,
lastName:”Doe”,
age:50,
eyeColor:”blue”
};

Truy xuất các thuộc tính đối tượng

Bạn có thể truy cập các thuộc tính đối tượng theo hai cách:

objectName.propertyName

hoặc

objectName[“propertyName”]

Ví dụ 1:

person.lastName;

Ví dụ 2:

person[“lastName”];

Truy cập các phương thức đối tượng

Bạn truy cập một phương thức đối tượng với cú pháp sau:

objectName.methodName()

Ví dụ:

name = person.fullName();

Nếu bạn truy cập vào phương thức fullName, không có (), nó sẽ trả về định nghĩa hàm:

name = person.fullName;

Một phương thức thực sự là một định nghĩa hàm được lưu giữ như là một giá trị thuộc tính.

Không khai báo các chuỗi, số và các phép toán luận như các đối tượng

Khi một biến JavaScript được khai báo với từ khóa “new”, biến được tạo ra như một đối tượng:

var x = new String();        // Declares x as a String object
var y = new Number();        // Declares y as a Number object
var z = new Boolean();       // Declares z as a Boolean object

Tránh Chuỗi, Số, và các đối tượng Boolean. Chúng làm phức tạp hóa code của bạn và làm chậm tốc độ thực hiện.