Các phiên bản JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các phiên bản JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

JavaScript đã được phát minh bởi Brendan Eich vào năm 1995, và đã trở thành một tiêu chuẩn ECMA vào năm 1997. ECMA-262 là tên chính thức của tiêu chuẩn. ECMAScript là tên chính thức của ngôn ngữ.

Các ấn bản ECMAScript

Năm Tên Mô tả
1997 ECMAScript 1 Phiên bản đầu
1998 ECMAScript 2 Chỉ thay đổi Editorial
1999 ECMAScript 3 Thêm Regular Expressions.
Thêm try/catch.
ECMAScript 4 Không được ấn bản
2009 ECMAScript 5 Thêm “strict mode”.
Hỗ trợ thêm JSON
2011 ECMAScript 5.1 Thay đổi Editorial
2015 ECMAScript 6 Thêm classes và modules.
2016 ECMAScript 7 Thêm toán tử exponential (**).
Thêm Array.prototype.includes.

ECMAScript 6 còn được gọi là ECMAScript 2015. ECMAScript 7 còn được gọi là ECMAScript 2016.

Hỗ trợ trình duyệt

ECMAScript 3 được hỗ trợ đầy đủ trong tất cả các trình duyệt.

ECMAScript 5 được hỗ trợ đầy đủ trong tất cả các trình duyệt hiện nay *.

ECMAScript 6 được hỗ trợ một phần trong tất cả các trình duyệt hiện nay.

ECMAScript 7 kém được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt.

* Internet Explorer 9 không hỗ trợ ECMAScript 5 “use strict”.

Triển khai trình duyệt ECMAScript

Engine ECMA Trình duyệt
V8 6 Chrome (Partial Support)
SpiderMonkey 6 Firefox (Partial Support)
Chakra 6 Edge (Partial Support)
Nitro 6 Safari (Partial Support)
V8 6 Opera (Partial Support)
V8 5 Chrome 23
SpiderMonkey 5 Firefox 21
JavaScript 1.8.5 5 Firefox 4
Nitro 5 Safari 6
V8 5 Opera 15
Chakra 5 Edge 12
Chakra 5 IE 10

JavaScript / ECMAScript / JScript

JavaScript đã được phát triển cho Netscape. Trình duyệt đầu tiên chạy JavaScript là Netscape 2 vào năm 1996. Sau khi Netscape nền tảng Mozilla tiếp tục phát triển JavaScript cho trình duyệt Firefox. Số phiên bản JavaScript chạy từ 1.0 đến 1.8.

ECMAScript được Ecma International phát triển sau khi tổ chức thông qua JavaScript. Ấn bản đầu tiên của ECMAScript đã được phát hành vào năm 1997. Số phiên bản ECMAScript chạy từ 1 đến 7.

JScript được Microsoft phát triển như là một ngôn ngữ JavaScript tương thích cho Internet Explorer vào năm 1996. Các số phiên bản JScript chạy từ 1.0 đến 9.0. Danh sách này so sánh số phiên bản của ba sản phẩm khác nhau:

Năm JavaScript ECMA JScript Trình duyệt
1996 1 Netscape 2
1996 1 Internet Explorer 3
1996 1.1 Netscape 3
1997 1.2 Netscape 4
1997 1 3 Internet Explorer 4
1998 1.3 1 Netscape 4.06
1999 2 5 Internet Explorer 5
1999 2 5.1 Internet Explorer 5.1
2000 3 5.5 Internet Explorer 5.5
2000 1.5 3 Netscape 6
2000 1.5 3 Firefox 1
2001 3 5.6 Internet Explorer 6
2006 3 5.7 Internet Explorer 7
2005 1.6 3 Firefox 1.5
2006 1.7 3 Firefox 2
2008 1.8 3 Firefox 3
2009 3 5.8 Internet Explorer 8
2009 1.8.1 5 Firefox 3.5 (Partial Support)
2009 1.8.2 5 Firefox 3.6 (Partial Support)
2011 1.8.5 5 Firefox 4
2011 5 9 Internet Explorer 9 (Partial Support)

Internet Explorer 4 (JScript 3.0) và Netscape 4.06 (JavaScript 1.3) là những trình duyệt đầu tiên hỗ trợ ECMAScript 1.

Internet Explorer 5 (JScript 5.0) là trình duyệt đầu tiên hỗ trợ ECMAScript 2.

Internet Explorer 5.5 (JScript 5.5) và Netscape 6 (JavaScript 1.5) là những trình duyệt đầu tiên hỗ trợ ECMAScript 3.

Internet Explorer 9 (JScript 9.0) và Firefox 3.5 (JavaScript 1.8.1) là những trình duyệt đầu tiên hỗ trợ ECMAScript 5.