Các phương thức của Dates trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các phương thức của Dates trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Phương thức Date cho phép bạn nhận và đặt các giá trị ngày tháng (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây).

Phương thức get Date

Phương thức get date được sử dụng để nhận một phần của một ngày. Phổ biến nhất như bảng dưới đây (theo thứ tự bảng chữ cái):

Phương thức Mô tả
getDate() Lấy ngày làm số (1-31)
getDay() Lấy thứ trong tuần làm một số (0-6)
getFullYear() Lấy năm có bốn chữ số (yyyy)
getHours() Lấy giờ (0-23)
getMilliseconds() Lấy mili giây (0-999)
getMinutes() Lấy phút (0-59)
getMonth() Lấy tháng (0-11)
getSeconds() Lấy giây (0-59)
getTime() Lấy thời gian (mili giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970)

Phương thức getTime()

getTime () trả về số mili giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970:

<script>
var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.getTime();
</script>

Phương thức getFullYear()

getFullYear() trả về năm của ngày như là một số gồm bốn chữ số:

<script>
var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.getFullYear();
</script>

Phương thức getDay()

getDay() trả về ngày làm việc như một số (0-6):

<script>
var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.getDay();
</script>

Trong JavaScript, ngày đầu tiên trong tuần (0) có nghĩa là “chủ nhật”, ngay cả khi một số quốc gia trên thế giới xem ngày đầu tiên trong tuần là “Thứ hai”.

Bạn có thể sử dụng một mảng tên, và getDay() để trả lại ngày làm việc như là một tên:

<script>
var d = new Date();
var days = [“Sunday”,”Monday”,”Tuesday”,”Wednesday”,”Thursday”,”Friday”,”Saturday”];
document.getElementById(“demo”).innerHTML = days[d.getDay()];
</script>

Phương thức set Date

Set Date được sử dụng để thiết lập một phần của một ngày. Phổ biến nhất như bảng dưới đây (theo thứ tự bảng chữ cái):

Phương thức Mô tả
setDate() Đặt ngày làm số (1-31)
setDay() Đặt thứ trong tuần làm một số (0-6)
setFullYear() Đặt năm có bốn chữ số (yyyy)
setHours() Đặt giờ (0-23)
setMilliseconds() Đặt mili giây (0-999)
setMinutes() Đặt phút (0-59)
setMonth() Đặt tháng (0-11)
setSeconds() Đặt giây (0-59)
setTime() Đặt thời gian (mili giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970)

Phương thức setFullYear()

setFullYear() thiết lập một đối tượng ngày đến một ngày cụ thể. Trong ví dụ này, đặt đến ngày 14 tháng 1 năm 2020:

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 0, 14);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

Phương thức setDate()

setDate() đặt ngày trong tháng (1-31):

<script>
var d = new Date();
d.setDate(20);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

Phương thức setDate() cũng có thể được sử dụng để thêm vào một ngày:

<script>
var d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

Nếu thêm ngày, thay đổi tháng hoặc năm, các thay đổi được xử lý tự động bởi đối tượng Date.

Nhập ngày – Phân tích ngày tháng

Nếu bạn có một chuỗi ngày hợp lệ, bạn có thể sử dụng phương thức Date.parse() để chuyển đổi thành mili giây. Date.parse() trả về số mili giây giữa ngày và ngày 1 tháng 1 năm 1970:

<script>
var msec = Date.parse(“March 21, 2012”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = msec;
</script>

Sau đó bạn có thể sử dụng số mili giây để chuyển đổi thành một đối tượng ngày:

<script>
var msec = Date.parse(“March 21, 2012”);
var d = new Date(msec);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

So sánh ngày

Ngày có thể dễ dàng so sánh. Ví dụ sau so sánh ngày hôm nay với ngày 14 tháng 1 năm 2100:

var today, someday, text;
today = new Date();
someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
text = “Today is before January 14, 2100.”;
} else {
text = “Today is after January 14, 2100.”;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML = text;

JavaScript đếm các tháng từ 0 đến 11. January là 0. December là 11.

Phương thức UTC Date

Các phương thức UTC Date được sử dụng để làm việc các ngày UTC (Ngày Giờ Quốc tế):

Phương thức Mô tả
getUTCDate() Tương tự như getDate (), nhưng trả về ngày UTC
getUTCDay() Tương tự như getDay (), nhưng trả về ngày UTC
getUTCFullYear() Tương tự như getFullYear (), nhưng trả về năm UTC
getUTCHours() Tương tự như getHours (), nhưng trả về giờ UTC
getUTCMilliseconds() Tương tự như getMilliseconds (), nhưng trả về mili giây UTC
getUTCMinutes() Tương tự như getMinutes (), nhưng trả lại các phút UTC
getUTCMonth() Tương tự như getMonth (), nhưng trả lại tháng UTC
getUTCSeconds() Tương tự như getSeconds (), nhưng trả về UTC giây