Các toán tử trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các toán tử trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Ví dụ gán giá trị cho các biến và thêm chúng với nhau:

var x = 5;         // assign the value 5 to x
var y = 2;         // assign the value 2 to y
var z = x + y;     // assign the value 7 to z (x + y)

Toán tử (=) gán một giá trị cho một biến. Phép gán:

var x = 10;

Toán tử bổ sung (+) thêm số:

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

Toán tử phép nhân (*) nhân với số.

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

Toán tử số học JavaScript

Toán tử số học được sử dụng để thực hiện phép tính số:

 Toán tử Mô tả
 +  Cộng
 –  Trừ
 *  Phép nhân
 /  Phép chia
 %  Mô đun
 ++  Tăng
 —  Giảm

Các toán tử gán trong JavaScipt

Các toán tử gán gán các giá trị cho các biến JavaScript.

Toán tử Ví dụ  Tương đương
 =  x = y  x = y
 +=  x += y  x = x + y
 -=  x -= y  x = x – y
 *=  x *= y  x = x * y
 /=  x /= y  x = x / y
%=  x %= y  x = x % y

Toán tử bổ sung (+ =) cho biết thêm một giá trị cho một biến.

var x = 10;
x += 5;

Các toán tử chuỗi JavaScript

Toán tử + cũng có thể được sử dụng để thêm các chuỗi (nối).

txt1 = “John”;
txt2 = “Doe”;
txt3 = txt1 + ” ” + txt2;

Kết quả của txt3 sẽ là:

John Doe

Toán tử gán + + cũng có thể được sử dụng để thêm các chuỗi (nối):

txt1 = “What a very “;
txt1 += “nice day”;

Kết quả của txt1 sẽ là:

What a very nice day

Khi được sử dụng chuỗi, toán tử + được gọi là toán tử nối.

Thêm chuỗi và số

Thêm hai số, sẽ trả lại tổng, nhưng thêm một số và một chuỗi sẽ trả về một chuỗi:

x = 5 + 5;
y = “5” + 5;
z = “Hello” + 5;

Kết quả của x, y, và z sẽ là:

10
55
Hello5

Nếu bạn thêm một số và một chuỗi, kết quả sẽ là một chuỗi.

Các toán tử so sánh JavaScript

Toán tử Mô tả
== tương đương với
=== giá trị bằng nhau và loại bằng nhau
!= không bằng
!== không bằng giá trị hoặc không bằng loại
> lớn hơn
< ít hơn
>= lớn hơn hoặc bằng
<= nhỏ hơn hoặc bằng
? toán tử bậc ba

Toán tử điều khiển bằng JavaScript

Toán tử Mô tả
&& logic và
|| logic hoặc
! logic không

Các toán tử sử dụng kiểu JavaScript

Toán tử Mô tả
typeof trả về kiểu của một biến
instanceof trả về true nếu một đối tượng là một thể hiện của một kiểu đối tượng

Các toán tử Bitwise JavaScript

Các toán tử Bit hoạt động trên các số 32 bit. Bất kỳ toán tử số trong hoạt động được chuyển đổi thành một số 32 bit. Kết quả được chuyển đổi trở lại thành một số JavaScript.

Toán tử Mô tả Ví dụ Tương đương Kết quả Số thập phân
& AND 5 & 1 0101 & 0001 1  1
| OR 5 | 1 0101 | 0001 101  5
~ NOT ~ 5  ~0101 1010  10
^ XOR 5 ^ 1 0101 ^ 0001 100  4
<< Zero fill left shift 5 << 1 0101 << 1 1010  10
>> Signed right shift 5 >> 1 0101 >> 1 10   2
>>> Zero fill right shift 5 >>> 1 0101 >>> 1 10   2

Các ví dụ trên sử dụng ví dụ 4 bit unsigned. Nhưng JavaScript sử dụng số ký tự 32-bit.
Vì lý do này, trong JavaScript, ~ 5 sẽ không trả lại 10. Nó sẽ trở lại -6.
~ 00000000000000000000000000000101 sẽ trở lại 111111111111111111111111111010