Câu lệnh break và continue trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Câu lệnh break và continue trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Câu lệnh break “jump out” của một vòng lặp. Câu lệnh continue “jump over” một vòng lặp trong vòng lặp.

Câu lệnh break

Như các bạn đã biết, câu lệnh break được sử dụng để “nhảy ra ngoài” của một switch(). Hoặc cũng có thể được sử dụng để nhảy ra khỏi vòng lặp.

Câu lệnh break phá vỡ vòng lặp và tiếp tục thực hiện mã sau vòng lặp (nếu có):

for (i = 0; i < 10; i++) {
if (i === 3) { break; }
text += “The number is ” + i + “<br>”;
}

Câu lệnh continue

Câu lệnh continue sẽ phá vỡ một lần lặp lại (trong vòng lặp), nếu một điều kiện quy định xảy ra và tiếp tục lặp lại trong vòng lặp.

Ví dụ này bỏ qua giá trị 3:

for (i = 0; i < 10; i++) {
if (i === 3) { continue; }
text += “The number is ” + i + “<br>”;
}

Các label (nhãn) trong JavaScript

Để gắn nhãn các câu lệnh JavaScript bạn đứng trước các câu lệnh với tên nhãn và dấu hai chấm:

label:
statements

Các lệnh break và continue là các lệnh JavaScript duy nhất có thể “nhảy ra ngoài” một khối mã. Cú pháp:

break labelname;

continue labelname;

Câu lệnh continue (có hoặc không có tham chiếu nhãn) chỉ có thể được sử dụng để bỏ qua một vòng lặp. Câu lệnh break, không có tham chiếu nhãn, chỉ có thể được sử dụng để nhảy ra khỏi vòng lặp hoặc chuyển đổi.

Với một tham chiếu nhãn, câu lệnh break có thể được sử dụng để nhảy ra khỏi khối mã bất kỳ:

var cars = [“BMW”, “Volvo”, “Saab”, “Ford”];
list: {
text += cars[0] + “<br>”;
text += cars[1] + “<br>”;
text += cars[2] + “<br>”;
break list;
text += cars[3] + “<br>”;
text += cars[4] + “<br>”;
text += cars[5] + “<br>”;
}

Một khối mã là một khối mã giữa { and }.