Câu lệnh switch trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Câu lệnh switch trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Câu lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Lệnh switch trong JavaScript

Sử dụng lệnh switch để chọn một trong nhiều khối mã sẽ được thực hiện. Cú pháp:

switch(expression) {
case n:
        code block
        break;
case n:
        code block
        break;
default:
code block
}

Cách thức hoạt động:

  • Biểu thức chuyển đổi được đánh giá một lần.
  • Giá trị của biểu thức được so sánh với giá trị của từng trường hợp
  • Nếu có một kết hợp, các khối liên quan của mã được thực hiện.

Ví dụ: phương thức getDay() trả về ngày làm việc như một số từ 0 đến 6. (Chủ nhật = 0, thứ hai = 1, thứ ba = 2 ..). Ví dụ này sử dụng số ngày làm việc để tính tên ngày trong tuần:

switch (new Date().getDay()) {
case 0:
day = “Sunday”;
break;
case 1:
day = “Monday”;
break;
case 2:
day = “Tuesday”;
break;
case 3:
day = “Wednesday”;
break;
case 4:
day = “Thursday”;
break;
case 5:
day = “Friday”;
break;
case 6:
day = “Saturday”;
}

Kết quả hiển thị:

Saturday

Từ khóa break

Khi JavaScript đạt đến một từ khóa break, nó thoát ra khỏi khối switch. Điều này sẽ ngừng việc thực hiện nhiều mã hơn và kiểm tra trường hợp bên trong khối. Khi một sự so khớp được tìm thấy và công việc đã hoàn tất, đã đến lúc nghỉ ngơi. Không cần phải kiểm tra thêm nữa.

Một break có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian thực hiện bởi vì nó “bỏ qua” việc thực hiện tất cả các phần còn lại của mã trong khối switch. Không cần phải phá vỡ trường hợp cuối cùng trong một khối chuyển đổi. Các khối phá vỡ (kết thúc) ở đó bằng cách này hay cách khác.

Từ khoá mặc định

Từ khoá mặc định chỉ định mã để chạy nếu không có trường hợp tương thích.

Ví dụ phương thức getDay() trả về ngày làm việc như một số từ 0 đến 6. Nếu hôm nay không phải Thứ bảy (6) và Chủ Nhật (0), hãy viết một tin nhắn mặc định:

switch (new Date().getDay()) {
case 6:
text = “Today is Saturday”;
break;
case 0:
text = “Today is Sunday”;
break;
default:
text = “Looking forward to the Weekend”;
}

Kết quả hiển thị:

Today is Saturday

Trường hợp default không phải là trường hợp cuối cùng trong một khối switch:

switch (new Date().getDay()) {
default:
text = “Looking forward to the Weekend”;
break;
case 6:
text = “Today is Saturday”;
break;
case 0:
text = “Today is Sunday”;
}

Nếu mặc định không phải là trường hợp cuối cùng trong khối switch, hãy nhớ kết thúc trường hợp mặc định với một break.

Các khối mã chung

Đôi khi bạn sẽ muốn các trường hợp chuyển đổi khác nhau để sử dụng cùng một mã. Trong trường hợp ví dụ 4 và 5 chia sẻ cùng một khối mã, và 0 và 6 chia sẻ một khối mã khác:

switch (new Date().getDay()) {
case 4:
case 5:
text = “Soon it is Weekend”;
break;
case 0:
case 6:
text = “It is Weekend”;
break;
default:
text = “Looking forward to the Weekend”;
}