Chú thích trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Chú thích trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Các chú thích JavaScript có thể được sử dụng để giải thích mã JavaScript, và để làm cho nó dễ đọc hơn. Các chú thích bằng JavaScript cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thực hiện, khi kiểm tra mã thay thế.

Chú thích một dòng

Các chú thích dòng đơn bắt đầu bằng //. Bất kỳ văn bản nào giữa // và cuối của dòng sẽ bị bỏ qua bởi JavaScript (sẽ không được thực hiện).

Ví dụ này sử dụng một dòng chú thích trước mỗi dòng mã:

// Change heading:
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
// Change paragraph:
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;

Ví dụ này sử dụng một dòng chú thích ở cuối để giải thích mã:

var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2

Nhiều dòng chú thích

Chú thích nhiều dòng bắt đầu bằng / * và kết thúc bằng * /. Bất kỳ văn bản nào giữa / * và * / sẽ bị bỏ qua bởi JavaScript.

Ví dụ này sử dụng chú thích nhiều dòng (một khối chú thích) để giải thích mã:

/*
The code below will change
the heading with id = “myH”
and the paragraph with id = “myP”
in my web page:
*/
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;

Phổ biến nhất là sử dụng các chú thích trên một dòng. Chặn chú thích thường được sử dụng cho các tài liệu chính thức.

Sử dụng chú thích để ngăn lệnh thực hiện

Sử dụng các chú thích để cho các đoạn code thích hợp kiểm tra trước dòng lệnh. Thêm // ở phía trước của một dòng code thay đổi các dòng code từ một dòng thực thi để chú thích.

Ví dụ này sử dụng // để ngăn chặn việc thực hiện một trong các dòng lệnh:

//document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;

Ví dụ này sử dụng một khối chú thích để ngăn chặn việc thực hiện nhiều dòng:

/*
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;
*/