Đối tượng Date trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Đối tượng Date trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Đối tượng Date cho phép bạn làm việc với ngày tháng (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây và mili giây).

Định dạng ngày tháng JavaScript

Ngày tháng trong JavaScipt có thể được viết như một chuỗi:

Tue Aug 15 2017 23:35:21 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

hoặc một số:

1502814921360

Các ngày được viết bằng số, xác định số mili giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970, 00:00:00.

Hiển thị ngày tháng

Trong hướng dẫn này chúng ta sử dụng một script để hiển thị các ngày bên trong một phần tử <p> với id = “demo”:

<p id=”demo”></p>

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Date();
</script>

Tập lệnh trên cho biết gán giá trị Date() cho nội dung (innerHTML) của phần tử với id = “demo”.

Tạo đối tượng ngày tháng

Đối tượng Date cho phép chúng ta làm việc với ngày. Dates bao gồm một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, một giây và mili giây.

Các đối tượng Date được tạo với constructor Date() mới. Có 4 cách để tạo:

new Date()
new Date(milliseconds)
new Date(dateString)
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

Sử dụng Date() mới, tạo một đối tượng ngày mới với ngày hiện tại và thời gian:

<script>
var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

Sử dụng Date(date string) mới, tạo một đối tượng ngày mới từ ngày và giờ đã được chỉ định:

<script>
var d = new Date(“October 13, 2014 11:13:00”);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

Sử dụng Date(number) mới, tạo ra một đối tượng ngày mới là bắt đầu từ zero time. Zero time là ngày 01 Tháng Một 1970 00:00:00 UTC. Số được chỉ định bằng mili giây:

<script>
var d = new Date(86400000);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

Ngày trong JavaScript được tính bằng mili giây từ ngày 01 tháng 1 năm 1970 00:00:00 Giờ tiêu chuẩn (UTC). Một ngày có 86,400,000 mili giây.

Sử dụng Ngày mới (7 số), tạo một đối tượng ngày mới với ngày và thời gian được chỉ định. 7 số chỉ định năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây và mili giây theo thứ tự:

<script>
var d = new Date(99, 5, 24, 11, 33, 30, 0);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

Các biến thể của ví dụ trên cho phép chúng ta bỏ qua bất kỳ 4 thông số cuối cùng:

<script>
var d = new Date(99, 5, 24);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

JavaScript đếm các tháng từ 0 đến 11. January là 0. December là 11.

Các phương thức của Date

Khi một đối tượng Date được tạo ra, một số phương thức cho phép bạn vận hành nó. Phương thức Date cho phép bạn lấy và đặt năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây và mili giây của các đối tượng, sử dụng thời gian cục bộ hoặc UTC (toàn cầu, hoặc GMT).

Hiển thị Date

Khi bạn hiển thị một đối tượng ngày trong HTML, nó sẽ tự động được chuyển thành một chuỗi, với phương thức toString().

<p id=”demo”></p>

<script>
d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d;
</script>

tương tự như:

<p id=”demo”></p>

<script>
d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.toString();
</script>

Phương thức toUTCString() chuyển đổi một ngày thành chuỗi UTC (một tiêu chuẩn hiển thị ngày tháng).

<script>
var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.toUTCString();
</script>

Phương thức toDateString() chuyển đổi một ngày thành một định dạng dễ đọc hơn:

<script>
var d = new Date();
document.getElementById(“demo”).innerHTML = d.toDateString();
</script>

Đối tượng Date là bất biến. Thời gian máy tính trôi đi nhưng đối tượng ngày chỉ được tạo một lần.

Time Zones

Khi thiết lập ngày, không xác định múi giờ, JavaScript sẽ sử dụng múi giờ của trình duyệt. Khi nhận được ngày tháng, không xác định múi giờ, kết quả sẽ được chuyển đổi thành múi giờ của trình duyệt.

Nói cách khác: Nếu một ngày / thời gian được tạo ra theo giờ GMT (Greenwich Mean Time), ngày / thời gian sẽ được chuyển đổi sang CDT (Giờ ban ngày của Trung Mỹ) nếu người dùng duyệt từ trung tâm Hoa Kỳ.