JSON trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

JSON trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

199JSON là một định dạng để lưu trữ và truyền dữ liệu. JSON thường được sử dụng khi dữ liệu được gửi từ một máy chủ đến một trang web.

JSON là gì?

  • JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation
  • JSON là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ
  • JSON là ngôn ngữ độc lập *
  • JSON “tự mô tả” và dễ hiểu

* Cú pháp JSON xuất phát từ cú pháp ký hiệu đối tượng JavaScript, nhưng định dạng JSON chỉ là văn bản. Mã cho việc đọc và tạo dữ liệu JSON có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Ví dụ về JSON

Cú pháp JSON này định nghĩa một đối tượng employees: một mảng gồm 3 bản ghi employees (đối tượng):

{
“employees”:[
{“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”},
{“firstName”:”Anna”, “lastName”:”Smith”},
{“firstName”:”Peter”, “lastName”:”Jones”}
]
}

Đánh giá định dạng JSON với đối tượng JavaScript

Định dạng JSON là cú pháp giống như mã cho việc tạo các đối tượng JavaScript. Do tính tương tự này, một chương trình JavaScript có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu JSON thành các đối tượng JavaScript gốc.

Quy tắc cú pháp JSON

  • Dữ liệu nằm trong cặp tên / giá trị
  • Dữ liệu được phân cách bằng dấu phẩy
  • Đối tượng nằm trong dấu ngoặc nhọn
  • Mảng nằm trong dấu ngoặc vuông

Dữ liệu JSON – Tên và Giá trị

Dữ liệu JSON được viết như các cặp tên / giá trị, giống như thuộc tính đối tượng JavaScript. Một cặp tên / giá trị bao gồm một tên trường (trong ngoặc kép), tiếp theo là dấu hai chấm, theo sau là một giá trị:

“firstName”:”John”

Tên JSON yêu cầu dấu nháy kép. Tên JavaScript thì không.

Đối tượng JSON

Đối tượng JSON được viết bên trong dấu ngoặc nhọn. Cũng giống như trong JavaScript, các đối tượng có thể chứa nhiều cặp tên / giá trị:

{“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”}

Mảng JSON

Các mảng JSON được viết bên trong dấu ngoặc vuông. Cũng giống như trong JavaScript, một mảng có thể chứa các đối tượng:

“employees”:[
{“firstName”:”John”, “lastName”:”Doe”},
{“firstName”:”Anna”, “lastName”:”Smith”},
{“firstName”:”Peter”, “lastName”:”Jones”}
]

Trong ví dụ trên, đối tượng “nhân viên” là một mảng. Nó chứa ba đối tượng. Mỗi đối tượng là một bản ghi của một người (có tên và họ).

Chuyển văn bản JSON sang đối tượng JavaScript

Việc sử dụng JSON phổ biến là đọc dữ liệu từ máy chủ web và hiển thị dữ liệu trong một trang web. Để đơn giản, điều này có thể được chứng minh bằng cách sử dụng một chuỗi như dữ liệu nhập vào.

Đầu tiên, tạo một chuỗi JavaScript chứa cú pháp JSON:

var text = ‘{ “employees” : [‘ +
‘{ “firstName”:”John” , “lastName”:”Doe” },’ +
‘{ “firstName”:”Anna” , “lastName”:”Smith” },’ +
‘{ “firstName”:”Peter” , “lastName”:”Jones” } ]}’;

Sau đó, sử dụng hàm JavaScript tích hợp JSON.parse() để chuyển đổi chuỗi thành một đối tượng JavaScript:

var obj = JSON.parse(text);

Cuối cùng, sử dụng đối tượng JavaScript mới trong trang của bạn:

<p id=”demo”></p>

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
obj.employees[1].firstName + ” ” + obj.employees[1].lastName;
</script>