Lệnh if...else trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Lệnh if…else trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Câu lệnh có điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Câu lệnh có điều kiện

Thông thường khi viết mã, bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các quyết định khác nhau. Bạn có thể sử dụng câu lệnh có điều kiện trong mã của bạn để thực hiện việc này.

Trong JavaScript chúng ta có các câu lệnh có điều kiện sau:

  • Sử dụng if để chỉ định một khối mã sẽ được thực hiện, nếu một điều kiện xác định là true
  • Sử dụng else để xác định một khối mã sẽ được thực hiện, nếu cùng một điều kiện là false
  • Sử dụng else if để chỉ định một điều kiện mới để kiểm tra, nếu điều kiện đầu tiên là false
  • Sử dụng switch để chỉ định nhiều khối thay thế của mã được thực hiện

Câu lệnh If

Sử dụng câu lệnh if để xác định một khối mã JavaScript được thực hiện nếu một điều kiện là true. Cú pháp:

if (condition) {
    block of code to be executed if the condition is true
}

Lưu ý rằng câu lệnh if được viết chữ thường. Các chữ in hoa (If hoặc IF) sẽ tạo ra lỗi JavaScript. Ví dụ:

Thực hiện lời chào “Chúc ngày tốt lành” trước 18 giờ:

if (hour < 18) {
greeting = “Good day”;
}

Kết quả hiển thị là:

Good day

Câu lệnh else

Sử dụng lệnh else để xác định một khối mã sẽ được thực hiện nếu điều kiện là sai.

if (condition) {
    block of code to be executed if the condition is true
} else {
    block of code to be executed if the condition is false
}

Ví dụ nếu trước 18h, hãy tạo một lời chào “Chúc ngày tốt lành”, nếu không “Chào buổi tối”:

if (hour < 18) {
greeting = “Good day”;
} else {
greeting = “Good evening”;
}

Kết quả hiển thị:

Good day

Câu lệnh else if

Sử dụng lệnh else if để chỉ định một điều kiện mới nếu điều kiện đầu tiên là sai. Cú pháp:

if (condition1) {
block of code to be executed if condition1 is true
} else if (condition2) {
block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
} else {
block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
}

Ví dụ nếu trước thời gian 10:00, hãy tạo một lời chúc “Chào buổi sáng”, nếu trước thời gian 20:00, hãy tạo một lời chào “Chúc ngày tốt lành”, nếu không là “Chào buổi tối”:

if (time < 10) {
greeting = “Good morning”;
} else if (time < 20) {
greeting = “Good day”;
} else {
greeting = “Good evening”;
}

Kết quả hiển thị:

Good morning