Phạm vi trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Phạm vi trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Trong JavaScript, các đối tượng và hàm cũng là các biến. Phạm vi là tập các biến, đối tượng và các hàm mà bạn có quyền truy cập.

JavaScript có phạm vi hàm: phạm vi thay đổi bên trong các hàm.

Các biến local JavaScript

Các biến được khai báo bên trong một hàm JavaScript, trở thành LOCAL cho hàm. Các biến Local có phạm vi cục bộ: chúng chỉ có thể được truy cập trong hàm.

// code here can not use carName

function myFunction() {
var carName = “Volvo”;

// code here can use carName

}

Vì các biến cục bộ chỉ được nhận diện bên trong các hàm của chúng, các biến có cùng tên có thể được sử dụng trong các hàm khác nhau.

Các biến cục bộ được tạo ra khi một hàm bắt đầu và được xóa khi hàm hoàn thành.

Các biến Global JavaScript

Một biến tuyên bố bên ngoài một hàm, trở thành GLOBAL. Một biến global có phạm vi toàn cầu: Tất cả các tập lệnh và chức năng trên một trang web có thể truy cập nó.

var carName = ” Volvo”;

// code here can use carName

function myFunction() {

// code here can use carName

}

Biến tự động Global

Nếu bạn gán một giá trị cho một biến chưa được khai báo, nó sẽ tự động trở thành một biến GLOBAL. Ví dụ mã này sẽ khai báo biến global là carName, ngay cả khi giá trị được gán bên trong một hàm.

myFunction();

// code here can use carName

function myFunction() {
carName = “Volvo”;
}

KHÔNG tạo ra các biến toàn cầu trừ khi bạn chủ định. Trong chế độ “Strict Mode”, các biến sẽ không tự động global.

Các biến global trong HTML

Với JavaScript, phạm vi toàn cục là môi trường JavaScript hoàn chỉnh. Trong HTML, phạm vi toàn cầu là đối tượng cửa sổ. Tất cả các biến toàn cầu thuộc về đối tượng cửa sổ.

var carName = “Volvo”;

// code here can use window.carName

Các biến toàn cục của bạn (hoặc các hàm) có thể ghi đè các biến cửa sổ (hoặc các hàm). Bất kỳ hàm, bao gồm đối tượng cửa sổ, có thể ghi đè lên các biến toàn cầu và các hàm của bạn.

Thời gian hoạt động các biến JavaScript

Một biến JavaScript bắt đầu khi nó được khai báo. Các biến cục bộ sẽ bị xóa khi hàm hoàn thành.

Trong trình duyệt web, các biến toàn cục sẽ bị xóa khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt (hoặc tab), nhưng vẫn có sẵn cho các trang mới được tải vào cùng một cửa sổ.

Hàm đối số

Hàm đối số (thông số) hoạt động như các biến cục bộ bên trong các hàm.