Phép gán trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Phép gán trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Các toán tử gán JavaScript

Các toán tử gán gán các giá trị cho các biến JavaScript.

Toán tử Ví dụ Tương tự
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
<<= x <<= y x = x << y
>>= x >>= y x = x >> y
>>>= x >>>= y x = x >>> y
&= x &= y x = x & y
^= x ^= y x = x ^ y
|= x |= y x = x | y
**= x **= y x = x ** y

Toán tử ** = là một phần thực nghiệm của đề xuất ECMAScript 2016 (ES7). Nó không ổn định trên các trình duyệt. Đừng sử dụng nó.

Ví dụ về phép gán

Toán tử chỉ định gán một giá trị cho một biến

var x = 10;

Toán tử ++ gán thêm một giá trị cho một biến

var x = 10;
x += 5;

Toán tử – = gán một giá trị từ một biến

var x = 10;
x -= 5;

Toán tử gán * = nhân biến

var x = 10;
x *= 5;

Toán tử / = phân chia một biến

var x = 10;
x /= 5;

Toán tử % = chỉ định gán phần còn lại cho một biến

var x = 10;
x %= 5;