Tìm hiểu Random trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu Random trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Math.random()

Math.random() trả về một số ngẫu nhiên từ 0 và 1:

Math.random();              // returns a random number

Math.random() luôn luôn trả về một giá trị nhỏ hơn 1.

Số nguyên ngẫu nhiên trong JavaScript

Math.random() được sử dụng với Math.floor() có thể được sử dụng để trả lại số nguyên ngẫu nhiên.

Math.floor(Math.random() * 10);     // returns a number between 0 and 9

hoặc

Math.floor(Math.random() * 11);      // returns a number between 0 and 10

hoặc

Math.floor(Math.random() * 100);     // returns a number between 0 and 99

hoặc

Math.floor(Math.random() * 101);     // returns a number between 0 and 100

hoặc

Math.floor(Math.random() * 10) + 1;  // returns a number between 1 and 10

hoặc

Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // returns a number between 1 and 100

Hàm ngẫu nhiên riêng biệt

Như bạn thấy từ các ví dụ trên, có thể nên tạo một hàm ngẫu nhiên thích hợp để sử dụng cho tất cả các mục đích số nguyên ngẫu nhiên. Hàm JavaScript này luôn trả về một số ngẫu nhiên giữa min (bao gồm) và max (loại trừ):

function getRndInteger(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max – min) ) + min;
}

Hàm JavaScript này luôn trả về một số ngẫu nhiên giữa min và max (bao gồm cả hai):

function getRndInteger(min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1) ) + min;
}