Vòng lặp While trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Vòng lặp While trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Vòng lặp Loops có thể thực hiện một khối mã miễn là một điều kiện xác định là đúng.

Vòng lặp while

Vòng lặp while lặp lại qua một khối mã miễn là một điều kiện xác định là đúng. Cú pháp:

while (condition) {
    code block to be executed
}

Trong ví dụ sau, mã trong vòng lặp sẽ chạy, tăng thêm giá trị miễn là một biến (i) nhỏ hơn 10:

while (i < 10) {
text += “The number is ” + i;
i++;
}

Nếu bạn quên tăng biến được sử dụng trong điều kiện, vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc. Thao tác này sẽ làm hỏng trình duyệt của bạn.

Vòng lặp do/while

Vòng lặp do/while là một biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực thi khối mã một lần, trước khi kiểm tra nếu điều kiện là đúng, thì nó sẽ lặp lại vòng lặp với điều kiện là đúng. Cú pháp:

do {
    code block to be executed
}
while (condition);

Ví dụ dưới đây sử dụng một vòng lặp do/while. Vòng lặp sẽ luôn được thực hiện ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện là sai, bởi vì khối mã được thực hiện trước khi điều kiện được kiểm tra:

do {
text += “The number is ” + i;
i++;
}
while (i < 10);

Đừng quên tăng biến được sử dụng trong điều kiện, nếu không vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.

So sánh for và while

Cũng giống như vòng lặp for, vòng lặp while cũng bỏ qua câu lệnh 1, 3. Trong ví dụ này sử dụng một vòng lặp for để thu thập tên xe từ mảng ô tô:

var cars = [“BMW”, “Volvo”, “Saab”, “Ford”];
var i = 0;
var text = “”;

for (;cars[i];) {
text += cars[i] + “<br>”;
i++;
}

Vòng lặp trong ví dụ này sử dụng một vòng lặp để thu thập tên ô tô từ mảng ô tô:

var cars = [“BMW”, “Volvo”, “Saab”, “Ford”];
var i = 0;
var text = “”;

while (cars[i]) {
text += cars[i] + “<br>”;
i++;
}