Xử lý lỗi trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Xử lý lỗi trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Mã lập trình có thể chứa các lỗi cú pháp, hoặc lỗi logic. Nhiều lỗi trong số này rất khó phát hiện. Thông thường, khi mã chương trình chứa lỗi, sẽ không có gì xảy ra. Không có thông báo lỗi, và bạn sẽ không nhận được chỉ dẫn nơi để tìm kiếm lỗi. Tìm lỗi (và sửa lỗi) trong mã chương trình được gọi là code debugging.

Trình gỡ lỗi JavaScript

Gỡ lỗi không phải là dễ dàng. Nhưng may mắn thay, tất cả các trình duyệt hiện nay đều có trình gỡ lỗi JavaScript tích hợp sẵn. Có thể bật và tắt trình gỡ lỗi tích hợp, để hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Với một trình sửa lỗi, bạn cũng có thể thiết lập các điểm ngắt (nơi thực hiện mã có thể được dừng lại), và kiểm tra các biến trong khi mã đang thực hiện. Thông thường, bạn kích hoạt gỡ lỗi trong trình duyệt bằng phím F12 và chọn “Bảng điều khiển” trong trình đơn gỡ lỗi.

Phương thức console.log()

Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ gỡ lỗi, bạn có thể sử dụng console.log() để hiển thị các giá trị JavaScript trong cửa sổ trình gỡ lỗi:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>

<script>
a = 5;
b = 6;
c = a + b;
console.log(c);
</script>

</body>
</html>

Thiết lập Breakpoints

Trong cửa sổ trình gỡ lỗi, bạn có thể đặt các điểm ngắt trong mã JavaScript. Tại mỗi điểm ngắt, JavaScript sẽ ngừng thực hiện và để bạn kiểm tra các giá trị JavaScript. Sau khi kiểm tra các giá trị, bạn có thể tiếp tục thực hiện mã (thường với một nút play).

Từ khóa gỡ lỗi

Từ khóa gỡ lỗi dừng thực hiện JavaScript, và các hàm gọi (nếu có) gỡ lỗi. Điều này có cùng hàm như thiết lập một breakpoint trong debugger. Nếu không có gỡ lỗi nào có sẵn, lệnh gỡ rối không có hiệu lực.

Với trình gỡ lỗi được bật, mã này sẽ ngừng thực hiện trước khi nó thực hiện dòng thứ ba.

var x = 15 * 5;
debugger;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = x;

Các công cụ gỡ lỗi chính của trình duyệt

Thông thường, bạn kích hoạt gỡ lỗi trong trình duyệt bằng F12 và chọn “Bảng điều khiển” trong trình đơn gỡ lỗi. Nếu không, hãy làm theo các bước sau:

Chrome

 • Mở trình duyệt.
 • Từ menu, chọn công cụ.
 • Từ công cụ, chọn công cụ dành cho nhà phát triển.
 • Cuối cùng, chọn Console.

Firefox Firebug

 • Mở trình duyệt.
 • Đi tới trang web: http://www.getfirebug.com
 • Làm theo hướng dẫn làm thế nào để: cài đặt Firebug

Internet Explorer

 • Mở trình duyệt.
 • Từ menu, chọn công cụ.
 • Từ công cụ, chọn công cụ dành cho nhà phát triển.
 • Cuối cùng, chọn Console.

Opera

 • Mở trình duyệt.
 • Đi tới trang web: http://dev.opera.com
 • Làm theo hướng dẫn làm thế nào để: thêm nút Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển vào thanh công cụ của bạn.

Safari Firebug

 • Mở trình duyệt.
 • Đi tới trang web: http://safari-extensions.apple.com
 • Làm theo hướng dẫn làm thế nào để: cài đặt Firebug Lite.

Safari Develop Menu

 • Vào Safari, Preferences, Advanced trong menu chính.
 • Chọn “Enable Show Develop menu in menu bar”.
 • Khi tùy chọn mới “Phát triển” xuất hiện trong trình đơn: chọn “Show Error Console”.