Tìm hiểu các ứng dụng XML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu các ứng dụng XML

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Trong nội dung này trình bày một số ứng dụng HTML sử dụng XML, HTTP, DOM và JavaScript.

Tài liệu XML được sử dụng

Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tệp tin XML “cd_catalog.xml”.

Hiển thị dữ liệu XML trong bảng HTML

Ví dụ này lặp đi lặp lại qua mỗi phần tử <CD> và hiển thị các giá trị của phần tử <ARTIST> và <TITLE> trong một bảng HTML:

<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse:collapse;
}
th, td {
 padding: 5px;
}
</style>
</head>
<body>

<table id="demo"></table>

<script>
function loadXMLDoc() {
 var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
 xmlhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
   myFunction(this);
  }
 };
 xmlhttp.open("GET", "cd_catalog.xml", true);
 xmlhttp.send();
}
function myFunction(xml) {
 var i;
 var xmlDoc = xml.responseXML;
 var table="<tr><th>Artist</th><th>Title</th></tr>";
 var x = xmlDoc.getElementsByTagName("CD");
 for (i = 0; i <x.length; i++) { 
  table += "<tr><td>" +
  x[i].getElementsByTagName("ARTIST")[0].childNodes[0].nodeValue +
  "</td><td>" +
  x[i].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue +
  "</td></tr>";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = table;
}
</script>

</body>
</html>

Hiển thị CD đầu tiên trong một phần tử HTML div

Ví dụ này sử dụng một hàm để hiển thị phần tử CD đầu tiên trong một phần tử HTML với id = “showCD”:

displayCD(0);

function displayCD(i) {
  var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      myFunction(this, i);
    }
  };
  xmlhttp.open("GET", "cd_catalog.xml", true);
  xmlhttp.send();
}

function myFunction(xml, i) {
  var xmlDoc = xml.responseXML; 
  x = xmlDoc.getElementsByTagName("CD");
  document.getElementById("showCD").innerHTML =
  "Artist: " +
  x[i].getElementsByTagName("ARTIST")[0].childNodes[0].nodeValue +
  "<br>Title: " +
  x[i].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue +
  "<br>Year: " + 
  x[i].getElementsByTagName("YEAR")[0].childNodes[0].nodeValue;
}
Try it Yourself »

Điều hướng giữa các CD

Để điều hướng giữa các CD, trong ví dụ ở trên, thêm hàm next() và previous():

function next() {
 // display the next CD, unless you are on the last CD
 if (i < x.length-1) {
  i++;
  displayCD(i);
 }
}

function previous() {
 // display the previous CD, unless you are on the first CD 
 if (i > 0) {
 i--;
 displayCD(i);
 }
}

Hiển thị thông tin Album khi nhấp vào CD

Ví dụ cuối cùng cho thấy cách bạn có thể hiển thị thông tin album khi người dùng nhấp vào CD:

<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
table,th,td {
 border : 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
th,td {
 padding: 5px;
}
</style>
<body>

<p>Click on a CD to display album information.</p>
<p id='showCD'></p>
<table id="demo"></table>

<script>
var x,xmlhttp,xmlDoc
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open("GET", "cd_catalog.xml", false);
xmlhttp.send();
xmlDoc = xmlhttp.responseXML; 
x = xmlDoc.getElementsByTagName("CD");
table="<tr><th>Artist</th><th>Title</th></tr>";
for (i = 0; i <x.length; i++) { 
 table += "<tr onclick='displayCD(" + i + ")'><td>";
 table += x[i].getElementsByTagName("ARTIST")[0].childNodes[0].nodeValue;
 table += "</td><td>";
 table += x[i].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue;
 table += "</td></tr>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = table;

function displayCD(i) {
 document.getElementById("showCD").innerHTML =
 "Artist: " +
 x[i].getElementsByTagName("ARTIST")[0].childNodes[0].nodeValue +
 "<br>Title: " +
 x[i].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue +
 "<br>Year: " + 
 x[i].getElementsByTagName("YEAR")[0].childNodes[0].nodeValue;
}
</script>

</body>
</html>