Tìm hiểu ví dụ về AJAX ASP - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu ví dụ về AJAX ASP

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

AJAX được sử dụng để tạo các ứng dụng tương tác.

Ví dụ về AJAX ASP

Ví dụ sau sẽ thể hiện cách một trang web có thể giao tiếp với một máy chủ web trong khi một người sử dụng loại ký tự trong một trường đầu vào:

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ trên, khi người dùng nhập một ký tự vào trường đầu vào, một hàm gọi là “showHint()” được thực hiện. Hàm được kích hoạt bởi sự kiện onkeyup.

Dưới đây là mã HTML:

<html>
<head>
<script>
function showHint(str) {
  if (str.length == 0) { 
    document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
    return;
  } else {
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText;
      }
    };
    xmlhttp.open("GET", "gethint.asp?q=" + str, true);
    xmlhttp.send();
  }
}
</script>
</head>
<body>

<p><b>Start typing a name in the input field below:</b></p>
<form> 
First name: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
</form>
<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>
</body>
</html>

Giải thích đoạn mã trên:

Đầu tiên, hãy kiểm tra xem trường đầu vào có rỗng không (str.length == 0). Nếu có, xóa nội dung của trình giữ chỗ txtHint và thoát khỏi hàm.

Nếu trường nhập không rỗng, thực hiện các bước dưới đây:

 • Tạo một đối tượng XMLHttpRequest
 • Tạo ra các hàm để được thực hiện khi phản ứng của máy chủ khi sẵn sàng
 • Gửi yêu cầu tới tệp ASP (gethint.asp) trên máy chủ
 • Lưu ý rằng tham số q được thêm vào gethint.asp? Q = “+ str
 • Biến str chứa nội dung của trường đầu vào