Các kiểu dữ liệu trong JSON - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các kiểu dữ liệu trong JSON

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Trong JSON, giá trị phải là một trong các loại dữ liệu sau:

  • một chuỗi
  • một số
  • một đối tượng (đối tượng JSON)
  • một mảng
  • một boolean
  • null

Giá trị JSON không được là một trong các loại dữ liệu sau:

  • một hàm
  • một ngày (thời gian)
  • undefined

Chuỗi JSON

Các chuỗi trong JSON phải được viết bằng dấu ngoặc kép.

{ "name":"John" }

Số JSON

Số trong JSON phải là số nguyên hoặc số thực dấu phẩy động.

{ "age":30 }

Các đối tượng JSON

Giá trị trong JSON có thể là đối tượng.

{
"employee":{ "name":"John", "age":30, "city":"New York" }
}

Các đối tượng như các giá trị trong JSON phải tuân theo các quy tắc giống như các đối tượng JSON.

Mảng JSON

Giá trị trong JSON có thể là mảng:

{
"employees":[ "John", "Anna", "Peter" ]
}

JSON Boolean

Giá trị trong JSON có thể là true/false:

{ "sale":true }

JSON null

Giá trị trong JSON có thể là null (không hợp lệ).

{ "middlename":null }