So sánh JSON và XML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

So sánh JSON và XML

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Cả JSON và XML đều có thể được sử dụng để nhận dữ liệu từ máy chủ web. Các ví dụ JSON và XML sau đây đều định nghĩa đối tượng employees, với mảng gồm 3 employees:

Ví dụ JSON:

{"employees":[
  { "firstName":"John", "lastName":"Doe" },
  { "firstName":"Anna", "lastName":"Smith" },
  { "firstName":"Peter", "lastName":"Jones" }
]}

Ví dụ XML:

<employees>
  <employee>
    <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Anna</firstName> <lastName>Smith</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Peter</firstName> <lastName>Jones</lastName>
  </employee>
</employees>

Điểm giống nhau giữa JSON và XML

 • Cả JSON và XML đều “tự mô tả” (người dùng có thể đọc được)
 • Cả JSON và XML đều có thứ bậc (giá trị trong các giá trị)
 • Cả JSON và XML đều có thể được phân tích cú pháp và sử dụng bởi nhiều ngôn ngữ lập trình
 • Cả JSON và XML đều có thể được tìm nạp với một XMLHttpRequest

Điểm khác biệt giữa JSON và XML

 • JSON không sử dụng thẻ đóng
 • JSON ngắn hơn
 • JSON đọc và viết nhanh hơn
 • JSON có thể sử dụng các mảng

Sự khác biệt lớn nhất là: XML được phân tích cú pháp với một bộ phân tích cú pháp XML. JSON có thể được phân tích cú pháp bằng một hàm JavaScript chuẩn.

Tại sao JSON tốt hơn XML?

XML khó phân tích cú pháp hơn JSON. JSON được phân tích thành một đối tượng JavaScript luôn sẵn sàng để sử dụng.

Đối với các ứng dụng AJAX, JSON nhanh hơn và dễ dàng hơn XML:

Sử dụng XML

 • Tìm nạp một tài liệu XML
 • Sử dụng XML DOM để lặp qua tài liệu
 • Trích xuất các giá trị và lưu trữ trong các biến

Sử dụng JSON

 • Tìm nạp chuỗi JSON
 • JSON.Parse chuỗi JSON