Tìm hiểu các đối tượng JSON - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu các đối tượng JSON

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Cú pháp đối tượng

{ "name":"John", "age":30, "car":null }

Đối tượng JSON được viết trong dấu ngoặc nhọn {}. Các đối tượng JSON được viết bằng các cặp khóa / giá trị.

Các khóa phải là chuỗi, và các giá trị phải là một loại dữ liệu JSON hợp lệ (chuỗi, số, đối tượng, mảng, boolean hoặc null). Các khóa và giá trị được phân cách bởi dấu hai chấm. Mỗi cặp khóa / giá trị được phân cách bằng dấu phẩy.

Truy cập các giá trị đối tượng

Bạn có thể truy cập các giá trị đối tượng bằng cách sử dụng ký hiệu dấu chấm (.):

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj.name;

Bạn cũng có thể truy cập các giá trị đối tượng bằng cách sử dụng dấu ngoặc ([]):

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj["name"];

Vòng lặp một đối tượng

Bạn có thể lặp qua các thuộc tính của đối tượng bằng cách sử dụng vòng lặp for-in:

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
  document.getElementById("demo").innerHTML += x;
}

Trong vòng lặp for-in, sử dụng dấu ngoặc để truy cập các giá trị thuộc tính:

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
  document.getElementById("demo").innerHTML += myObj[x];
}

Đối tượng JSON lồng nhau

Giá trị trong một đối tượng JSON có thể là một đối tượng JSON.

myObj = {
  "name":"John",
  "age":30,
  "cars": {
    "car1":"Ford",
    "car2":"BMW",
    "car3":"Fiat"
  }
 }

Bạn có thể truy cập các đối tượng JSON lồng nhau bằng cách sử dụng dấu chấm hoặc khung chú thích:

x = myObj.cars.car2;
//or:
x = myObj.cars["car2"];

Sửa đổi giá trị

Bạn có thể sử dụng dấu chấm để sửa đổi bất kỳ giá trị nào trong đối tượng JSON:

myObj.cars.car2 = "Mercedes";

Bạn cũng có thể sử dụng dấu ngoặc để sửa đổi một giá trị trong một đối tượng JSON:

myObj.cars["car2"] = "Mercedes";

Xóa thuộc tính của đối tượng

Sử dụng từ khóa delete để xóa thuộc tính từ đối tượng JSON:

delete myObj.cars.car2;