Tìm hiểu các mảng JSON - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu các mảng JSON

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Mảng là đối tượng JSON

[ "Ford", "BMW", "Fiat" ]

Mảng trong JSON hầu như giống với mảng trong JavaScript.

Trong JSON, giá trị mảng phải là kiểu chuỗi, số, đối tượng, mảng, boolean hoặc null. Trong JavaScript, các giá trị mảng có thể là tất cả các điều trên, cộng với biểu thức JavaScript hợp lệ khác, bao gồm các hàm, ngày tháng và undefined.

Mảng trong đối tượng JSON

Mảng có thể là các giá trị của một thuộc tính đối tượng:

{
"name":"John",
"age":30,
"cars":[ "Ford", "BMW", "Fiat" ]
}

Truy cập các giá trị mảng

Bạn truy cập các giá trị mảng bằng cách sử dụng số chỉ mục:

x = myObj.cars[0];

Vòng lặp qua một mảng

Bạn có thể truy cập các giá trị mảng bằng cách sử dụng vòng lặp for-in:

for (i in myObj.cars) {
  x += myObj.cars[i];
}

Hoặc bạn có thể sử dụng một vòng lặp for:

for (i = 0; i < myObj.cars.length; i++) {
  x += myObj.cars[i];
}

Mảng lồng nhau trong đối tượng JSON

Giá trị trong một mảng cũng có thể là mảng khác, hoặc thậm chí là một đối tượng JSON khác:

myObj = {
  "name":"John",
  "age":30,
  "cars": [
    { "name":"Ford", "models":[ "Fiesta", "Focus", "Mustang" ] },
    { "name":"BMW", "models":[ "320", "X3", "X5" ] },
    { "name":"Fiat", "models":[ "500", "Panda" ] }
  ]
 }

Để truy cập các mảng bên trong mảng, sử dụng vòng lặp for-in cho mỗi mảng:

for (i in myObj.cars) {
  x += "<h1>" + myObj.cars[i].name + "</h1>";
  for (j in myObj.cars[i].models) {
    x += myObj.cars[i].models[j];
  }
}

Sửa đổi giá trị mảng

Sử dụng số chỉ mục để sửa đổi một mảng:

myObj.cars[1] = "Mercedes";

Xóa các mục trong mảng

Sử dụng từ khóa delete để xóa các mục khỏi một mảng:

delete myObj.cars[1];