Tìm hiểu về cú pháp JSON - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu về cú pháp JSON

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Cú pháp JSON là một tập con của cú pháp JavaScript.

Quy tắc cú pháp JSON

Cú pháp JSON xuất phát từ cú pháp đối tượng ký hiệu JavaScript:

 • Dữ liệu nằm trong cặp tên / giá trị
 • Dữ liệu được phân cách bằng dấu phẩy
 • Các đối tượng nằm trong dấu ngoặc nhọn
 • Các mảng nằm trong dấu ngoặc vuông

Dữ liệu JSON – tên và giá trị

Dữ liệu JSON được viết bằng tên / cặp giá trị. Một cặp tên / giá trị bao gồm tên trường (trong ngoặc kép), tiếp theo là dấu hai chấm, theo sau là một giá trị:

"name":"John"

Tên JSON bắt buộc nằm trong dấu nháy kép còn tên JavaScript thì không.

JSON – Đánh giá đối với các đối tượng JavaScript

Định dạng JSON gần như giống với đối tượng JavaScript. Trong JSON, các từ khóa phải là các chuỗi, được viết với dấu ngoặc kép:

JSON

{ "name":"John" }

Trong JavaScript, các từ khóa có thể là chuỗi, số hoặc tên định danh:

JavaScript

{ name:"John" }

Giá trị JSON

Trong JSON, giá trị phải là một trong các loại dữ liệu sau:

 • một chuỗi
 • một số
 • một đối tượng (đối tượng JSON)
 • một mảng
 • một boolean
 • null

Trong các giá trị JavaScript có thể là tất cả các điều trên, cộng với biểu thức JavaScript hợp lệ khác, bao gồm:

 • một hàm
 • một ngày
 • undefined

Trong JSON, giá trị chuỗi phải được viết với dấu ngoặc kép:

JSON

{ "name":"John" }

Trong JavaScript, bạn có thể viết các giá trị chuỗi với dấu nháy kép hoặc đơn:

JavaScript

{ name:'John' }

JSON sử dụng cú pháp JavaScript

Bởi vì cú pháp JSON xuất phát từ ký hiệu đối tượng JavaScript, nên cần thêm rất ít phần mềm để làm việc với JSON trong JavaScript. Với JavaScript bạn có thể tạo một đối tượng và gán dữ liệu như sau:

var person = { "name":"John", "age":31, "city":"New York" };

Bạn có thể truy cập một đối tượng JavaScript như sau:

// returns John
person.name;

hoặc

// returns John
person["name"];

Dữ liệu có thể được sửa đổi như sau:

person.name = "Gilbert";

hoặc

person["name"] = "Gilbert";

Mảng JavaScript cũng như JSON

Cùng một cách mà các đối tượng JavaScript có thể được sử dụng như JSON, các mảng JavaScript cũng có thể được sử dụng như JSON.

Tệp JSON

 • Loại tệp cho file JSON là “.json”
 • Loại MIME cho văn bản JSON là “application / json”