Tìm hiểu về JSON HTML - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tìm hiểu về JSON HTML

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Bạn có thể dễ dàng dịch JSON sang JavaScript. Và JavaScript có thể được sử dụng để tạo HTML trong các trang web của bạn.

Bảng trong HTML

Tạo một bảng HTML với dữ liệu nhận được như là JSON:

obj = { "table":"customers", "limit":20 };
dbParam = JSON.stringify(obj);
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    myObj = JSON.parse(this.responseText);
    txt += "<table border='1'>"
    for (x in myObj) {
      txt += "<tr><td>" + myObj[x].name + "</td></tr>";
    }
    txt += "</table>" 
    document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
  }
}
xmlhttp.open("POST", "json_demo_db_post.php", true);
xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xmlhttp.send("x=" + dbParam);

Bảng HTML động

Làm cho bảng HTML dựa trên giá trị của một trình đơn thả xuống:

<select id="myselect" onchange="change_myselect(this.value)">
  <option value="">Choose an option:</option>
  <option value="customers">Customers</option>
  <option value="products">Products</option>
  <option value="suppliers">Suppliers</option>
</select>

<script>
function change_myselect(sel) {
  var obj, dbParam, xmlhttp, myObj, x, txt = "";
  obj = { "table":sel, "limit":20 };
  dbParam = JSON.stringify(obj);
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      myObj = JSON.parse(this.responseText);
      txt += "<table border='1'>"
      for (x in myObj) {
        txt += "<tr><td>" + myObj[x].name + "</td></tr>";
      }
      txt += "</table>" 
      document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
    }
  };
  xmlhttp.open("POST", "json_demo_db_post.php", true);
  xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  xmlhttp.send("x=" + dbParam);
}
</script>

Danh sách thả xuống HTML

Thực hiện một danh sách HTML thả xuống với dữ liệu nhận được như là JSON:

obj = { "table":"customers", "limit":20 };
dbParam = JSON.stringify(obj);
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    myObj = JSON.parse(this.responseText);
    txt += "<select>"
    for (x in myObj) {
      txt += "<option>" + myObj[x].name;
    }
    txt += "</select>" 
    document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
  }
}
xmlhttp.open("POST", "json_demo_db_post.php", true);
xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xmlhttp.send("x=" + dbParam);