Các khung Popup trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các khung Popup trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

JavaScript có ba loại hộp bật lên: alert box (hộp cảnh báo), confirm box (hộp xác nhận) và prompt box (hộp dấu nhắc).

Alert Box

Hộp thông báo thường được sử dụng nếu bạn muốn đảm bảo rằng thông tin đến với người dùng. Khi hộp cảnh báo bật lên, người dùng sẽ phải nhấp vào “OK” để tiếp tục.

Cú pháp:

window.alert(“sometext“);

Phương thức window.alert() có thể được viết mà không có tiền tố window. Ví dụ:

alert("I am an alert box!");

 

Confirm Box

Hộp xác nhận thường được sử dụng nếu bạn muốn người dùng xác minh hoặc chấp nhận một cái gì đó. Khi hộp xác nhận bật lên, người dùng sẽ phải nhấp vào “OK” hoặc “Hủy” để tiếp tục. Nếu người dùng nhấp vào “OK”, hộp trả về true. Nếu người dùng nhấp vào “Hủy”, hộp trả về false.

Cú pháp:

window.confirm(“sometext“);

Phương thức window.confirm () có thể được viết mà không có tiền tố window.

if (confirm("Press a button!") == true) {
    txt = "You pressed OK!";
} else {
    txt = "You pressed Cancel!";
}

Prompt Box

Một hộp nhắc thường được sử dụng nếu bạn muốn người dùng nhập một giá trị trước khi nhập một trang. Một hộp nhắc thường được sử dụng nếu bạn muốn người dùng nhập một giá trị trước khi nhập một trang. Nếu người dùng nhấp vào “OK” hộp trả về giá trị đầu vào. Nếu người dùng nhấp vào “Hủy” hộp trả về null.

Cú pháp:

window.prompt(“sometext“,”defaultText“);

Phương thức window.prompt() có thể được viết mà không có tiền tố window.

var person = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");

if (person == null || person == "") {
    txt = "User cancelled the prompt.";
} else {
    txt = "Hello " + person + "! How are you today?";
}

Các dòng ngắt

Để hiển thị các ngắt dòng trong một hộp bật lên, hãy sử dụng một dấu gạch chéo ngược theo sau bởi ký tự n.

alert("Hello\nHow are you?");