JavaScript Window - Mô hình đối tượng trình duyệt - Fedu