Window History trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Window History trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Đối tượng window.history chứa lịch sử trình duyệt.

Window History

Đối tượng window.history có thể được viết mà không có tiền tố window. Để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, có những hạn chế về cách JavaScript có thể truy cập đối tượng này.

Một số phương thức:

  • history.back() – giống như cách nhấp vào lại trong trình duyệt
  • history.forward() – tương tự như cách nhấp vào trong trình duyệt

Window History Back

Phương thức history.back() nạp URL trước đó vào danh sách lịch sử. Điều này giống như cách nhấp vào nút Quay lại trong trình duyệt.

Ví dụ tạo nút quay lại trên một trang:

<html>
<head>
<script>
function goBack() {
    window.history.back()
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Back" onclick="goBack()">

</body>
</html>

Window History Forward

Phương thức history forward() sẽ tải URL tiếp theo trong danh sách lịch sử. Điều này giống như cách nhấp vào nút Chuyển tiếp trong trình duyệt.

Ví dụ tạo một nút chuyển tiếp trên một trang:

<html>
<head>
<script>
function goForward() {
    window.history.forward()
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Forward" onclick="goForward()">

</body>
</html>