Window Location trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Window Location trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Đối tượng window.location có thể được sử dụng để lấy địa chỉ trang hiện tại (URL) và chuyển hướng trình duyệt đến một trang mới.

Window Location

Đối tượng window.location có thể được viết mà không có tiền tố window. Một vài ví dụ:

  • window.location.href trả về href (URL) của trang hiện tại
  • window.location.hostname trả về tên miền của máy chủ web
  • window.location.pathname trả về đường dẫn và tên tập tin của trang hiện tại
  • window.location.protocol trả về giao thức web được sử dụng (http: or https 🙂
  • window.location.assign tải một tài liệu mới

Window Location Href

Thuộc tính window.location.href trả về URL của trang hiện tại. Ví dụ hiển thị href (URL) của trang hiện tại:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Page location is ” + window.location.href;

Kết quả là:

Page location is https://www.w3schools.com/js/js_window_location.asp

Window Location Hostname

Thuộc tính window.location.hostname trả về tên của máy chủ internet (của trang hiện tại). Ví dụ hiển thị tên máy chủ:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Page hostname is ” + window.location.hostname;

Kết quả là:

Page hostname is www.w3schools.com

Window Location Pathname

Thuộc tính window.location.pathname trả về tên đường dẫn của trang hiện tại. Ví dụ hiển thị tên đường dẫn của URL hiện tại:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Page path is ” + window.location.pathname;

Kết quả là:

/js/js_window_location.asp

Window Location Protocol

Thuộc tính window.location.protocol trả về giao thức web của trang. Ví dụ hiển thị giao thức web:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Page protocol is ” + window.location.protocol;

Kết quả là:

Page protocol is https:

Window Location Port

Thuộc tính window.location.port trả về số cổng máy chủ internet (của trang hiện tại). Ví dụ hiển thị tên máy chủ:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Port number is ” + window.location.port;

Kết quả là:

Port name is

Hầu hết các trình duyệt sẽ không hiển thị số cổng mặc định (80 cho http và 443 cho https).

Gán Window Location

Phương thức window.location.assign () tải một tài liệu mới. Ví dụ tải một tài liệu mới:

<html>
<head>
<script>
function newDoc() {
    window.location.assign("https://www.w3schools.com")
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Load new document" onclick="newDoc()">

</body>
</html>