Window Navigator trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Window Navigator trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Đối tượng window.navigator chứa thông tin về trình duyệt của khách truy cập.

Window Navigator

Đối tượng window.navigator có thể được viết mà không có tiền tố window. Một số ví dụ:

  • navigator.appName
  • navigator.appCodeName
  • navigator.platform

Cookies trình duyệt

Thuộc tính cookieEnabled trả về true nếu cookie được bật, nếu không sẽ là false:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"cookiesEnabled is " + navigator.cookieEnabled;
</script>

Tên ứng dụng trình duyệt

Thuộc tính appName trả về tên ứng dụng của trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.appName is " + navigator.appName;
</script>

“Netscape” là tên ứng dụng cho cả IE11, Chrome, Firefox và Safari.

Tên mã ứng dụng trình duyệt

Thuộc tính appCodeName trả về tên mã ứng dụng của trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.appCodeName is " + navigator.appCodeName;
</script>

“Mozilla” là tên mã ứng dụng cho cả Chrome, Firefox, IE, Safari và Opera.

Công cụ duyệt web

Thuộc tính product trả về tên sản phẩm của trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.product is " + navigator.product;
</script>

Hầu hết các trình duyệt đều trả về “Gecko” làm tên sản phẩm.

Phiên bản trình duyệt

Thuộc tính appVersion trả về thông tin phiên bản về trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.appVersion;
</script>

Browser Agent

Thuộc tính userAgent trả về tiêu đề user-agent được trình duyệt gửi tới máy chủ:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.userAgent;
</script>

Thông tin từ đối tượng điều hướng có thể gây hiểu nhầm và không được sử dụng để phát hiện phiên bản trình duyệt vì:

  • Các trình duyệt khác nhau có thể sử dụng cùng một tên
  • Dữ liệu điều hướng có thể được thay đổi bởi chủ sở hữu trình duyệt
  • Trình duyệt không thể báo cáo các hệ điều hành mới được phát hành sau trình duyệt
  • Một số trình duyệt tự vượt qua các bài kiểm tra trang web

Nền tảng trình duyệt

Thuộc tính nền trả về nền tảng trình duyệt (hệ điều hành):

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.platform;
</script>

Ngôn ngữ trình duyệt

Thuộc tính language trả về ngôn ngữ của trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.language;
</script>

Trình duyệt có trực tuyến?

Thuộc tính onLine trả về true nếu trình duyệt đang trực tuyến:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.onLine;
</script>

Java có được bật?

hương thức javaEnabled() trả về true nếu Java được bật:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.javaEnabled();
</script>