Window Screen trong JavaScript - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Window Screen trong JavaScript

JavaScript

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Đối tượng window.screen chứa thông tin về màn hình của người dùng.

Window Screen

Đối tượng window.screen có thể được viết mà không có tiền tố window. Thuộc tính:

  • screen.width
  • screen.height
  • screen.availWidth
  • screen.availHeight
  • screen.colorDepth
  • screen.pixelDepth

Chiều rộng window screen

Thuộc tính screen.width trả về chiều rộng màn hình của khách truy cập bằng pixel. Ví dụ hiển thị chiều rộng của màn hình theo pixel:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Screen Width: ” + screen.width;

Kết quả là:

Screen Width: 1366

Chiều cao window screen

Thuộc tính screen.height trả về chiều cao màn hình của khách truy cập bằng pixel. Ví dụ hiển thị chiều cao màn hình theo pixel:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Screen Height: ” + screen.height;

Kết quả là:

Screen Height: 768

Chiều rộng window screen có sẵn

Thuộc tính screen.availWidth trả về chiều rộng màn hình của khách truy cập, tính bằng pixel, trừ các tính năng giao diện như Taskbar của Windows. Ví dụ hiển thị chiều rộng có sẵn của màn hình theo pixel:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Available Screen Width: ” + screen.availWidth;

Kết quả là:

Available Screen Width: 1366

Chiều cao window screen có sẵn

Thuộc tính screen.availHeight trả về chiều cao màn hình của khách truy cập, tính bằng pixel, trừ các tính năng giao diện như Taskbar của Windows. Ví dụ hiển thị chiều cao sẵn có của màn hình theo pixel:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Available Screen Height: ” + screen.availHeight;

Kết quả là:

Available Screen Height: 728

Độ sâu màu của window screnn

Thuộc tính screen.colorDepth trả về số bit được sử dụng để hiển thị một màu. Tất cả các máy tính hiện đại sử dụng phần cứng 24 bit hoặc 32 bit cho độ phân giải màu:

  • 24 bit = 16.777.216 “True Colors” khác nhau
  • 32 bit = 4.294.967.286 “Deep Colors” khác nhau

Các máy tính cũ hơn sử dụng 16 bit: 65.536 độ phân giải “High Colors” khác nhau. Máy tính rất cũ, và điện thoại di động cũ được sử dụng 8 bit: 256 “màu VGA” khác nhau.

Ví dụ hiển thị độ sâu màu của màn hình theo các bit:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Screen Color Depth: ” + screen.colorDepth;

Kết quả là:

Screen Color Depth: 24

Các giá trị #rrggbb (rgb) được sử dụng trong HTML đại diện cho “True Colors” (16.777.216 màu khác nhau).

Độ sâu điểm ảnh window screen

Thuộc tính screen.pixelDepth trả về độ sâu điểm ảnh của màn hình. Ví dụ hiển thị độ sâu điểm ảnh của màn hình theo các bit:

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Screen Pixel Depth: ” + screen.pixelDepth;

Kết quả là:

Screen Pixel Depth: 24

Đối với máy tính hiện đại, Độ sâu màu và Độ sâu Pixel có giá trị như nhau.