Các phần tử và sử dụng hằng số trong công thức Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các phần tử và sử dụng hằng số trong công thức Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Nếu bạn mới sử dụng Excel, bạn sẽ sớm phát hiện ra rằng ứng dụng này không chỉ  để bạn nhập số vào các cột hay hàng. Chắc chắn bạn có thể sử dụng công thức Excel để tìm tổng một cột hoặc một hàng số một cách dễ dàng.

Excel làm được điều này thông qua công thức trong các ô. Công thức Excel sẽ thực hiện tính toán hoặc các hành động khác trên dữ liệu trong trang tính của bạn. Công thức Excel luôn bắt đầu với dấu bằng (=), tiếp theo có thể là số, toán tử toán học (như dấu + hoặc – để cộng hoặc trừ) và các hàm Excel  tích hợp có thể thực sự mở rộng khả năng của một công thức.

Ví dụ về công thức Excel đơn giản

Sau đây có 2 nhân với 3 và sau đó cộng thêm 5 vào kết quả đáp án là 11.

=2*3+5

Đây là một số ví dụ thêm về các công thức bạn có thể nhập vào một trang tính.

  • =A1+A2+A3   Thêm giá trị vào các ô A1, A2 và A3.
  • =SUM(A1:A10) Sử dụng  hàm SUM để trả về tổng các giá trị từ ô A1 đến ô A10.
  • =TODAY() Trả về ngày hiện tại.
  • =UPPER(“hello”) Chuyển đổi văn bản “hello” thành “HELLO” bằng cách sử dụng hàm UPPER.
  • =IF(A1>0)    Sử dụng hàm IF để kiểm tra ô A1 xem ô này có chứa giá trị nào lớn hơn 0 không.

Các phần của một công thức Excel

Công thức còn có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các thành phần sau đây: hàmtham chiếutoán tử và hằng số.

Các phần của một công thức Excel

Các phần của một công thức Excel

Các phần của một công thức Excel

  1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của số pi: 3,142…
  2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2.
  3. Hằng số: Giá trị số hoặc văn bản được nhập trực tiếp vào công thức, ví dụ như 2.
  4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một số lên một bậc lũy thừa và toán tử * (dấu sao) nhân các số.

Dùng hằng số trong công thức Excel

Hằng số là một giá trị không được tính toán; hằng số không thay đổi. Ví dụ: ngày 08/03/2008, số 210 và văn bản “Quốc tế phụ nữ” đều là hằng số. Một biểu thức hoặc một giá trị thu được từ một biểu thức không phải là một hằng số.

Nếu bạn sử dụng hằng số trong công thức thay vì tham chiếu đến các ô (ví dụ: =40+60+110) thì kết quả sẽ chỉ thay đổi nếu bạn sửa đổi công thức. Nói chung, tốt nhất là nên đặt hằng số trong các ô riêng lẻ, nơi bạn có thể dễ dàng thay đổi chúng nếu cần, rồi tham chiếu đến các ô đó trong công thức.

Áp dụng Cho: Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007