Cách dùng hàm LEN trong Excel để đếm số ký tự trong một ô

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách dùng hàm LEN trong Excel để đếm số ký tự trong một ô

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm