Cách quản lý tên bằng trình quản lý tên trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách quản lý tên bằng trình quản lý tên trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Dùng trình quản lý tên trong Excel để làm việc với tất cả các tên đã xác định và tên bảng trong sổ làm việc. Bạn cũng có thể sắp xếp và lọc danh sách tên, đồng thời, dễ dàng thêm, thay đổi hoặc xóa tên từ một vị trí.

Quản lý tên trong Excel

Để mở hộp thoại trình quản lý tên, trên tab công cụ, trong nhóm tên đã xác định, hãy bấm trình quản lý tên.

Quản lý tên trong Excel

Xem tên

Hộp thoại Trình quản lý Tên hiển thị thông tin sau đây về từng tên trong một hộp danh sách.

Xem tên bằng trình quản lý tên trong Excel

Xem tên bằng trình quản lý tên trong Excel

Đổi cỡ cột

Để tự động định cỡ cột cho vừa với giá trị lớn nhất trong cột đó, hãy bấm đúp vào bên phải của tiêu đề cột.

Sắp xếp tên

Để sắp xếp danh sách tên theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, hãy bấm luân phiên vào tiêu đề cột.

Lọc tên

Dùng các lệnh trong danh sách Lọc thả xuống để hiển thị nhanh một tập con chứa tên. Chọn mỗi lệnh sẽ bật hoặc tắt thao tác lọc. Như vậy sẽ giúp dễ dàng kết hợp hoặc loại bỏ các thao tác lọc khác nhau để có được kết quả mong muốn.

Để lọc danh sách tên, hãy thực hiện một trong các thao tác sau: 

Lọc tên bằng trình quản lý tên trong Excel

Lọc tên bằng trình quản lý tên trong Excel

Đổi tên bằng trình quản lý tên trong Excel

Nếu bạn thay đổi tên đã xác định hoặc tên bảng, tất cả lần sử dụng tên đó trong cửa sổ làm việc cũng sẽ thay đổi.

  1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm Trình quản lý Tên.

     2. Trong hộp thoại Trình quản lý Tên, hãy bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm Sửa.

Mẹo: Bạn cũng có thể bấm đúp vào tên.

  1. Trong hộp thoại Sửa Tên, trong hộp Tên, hãy nhập tên mới cho tham chiếu.
  2. Trong hộp Tham chiếu tới, thay đổi tham chiếu, rồi bấm OK.
  3. Trong hộp thoại Trình quản lý Tên, trong hộp Tham chiếu tới, hãy thay đổi ô, công thức hoặc hằng số mà tên hiển thị.

Nút Đóng chỉ đóng hộp thoại Trình quản lý Tên. Không bắt buộc phải cam kết những thay đổi đã thực hiện.

Xóa một hoặc nhiều tên bằng trình quản lý tên trong Excel

  1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm Trình quản lý Tên

      2. Trong hộp thoại Trình quản lý Tên, hãy bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi.

     3. Chọn một hoặc nhiều tên bằng một trong các thao tác sau:

  • Để chọn tên, hãy bấm vào tên đã chọn.
  • Để chọn nhiều tên trong một nhóm liên tiếp, bấm và kéo các tên hoặc nhấn SHIFT, rồi bấm chuột vào từng tên trong nhóm.
  • Để chọn nhiều tên trong một nhóm không liên tiếp, nhấn CTRL rồi bấm chuột vào từng tên trong nhóm.

    4. Bấm Xóa. Bạn cũng có thể nhấn phím DELETE.

    5. Bấm OK để xác nhận thao tác xóa.

Nút Đóng chỉ đóng hộp thoại Trình quản lý Tên. Không bắt buộc phải cam kết những thay đổi đã thực hiện.

Áp dụng cho: Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel Starter 2010.