Sử dụng các toán tử tính toán trong công thức Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sử dụng các toán tử tính toán trong công thức Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Toán tử tính toán xác định loại phép tính mà bạn muốn thực hiện đối với các yếu tố trong công thức. Trong Excel tuân theo các quy tắc toán học chung về tính toán. Đó là Dấu ngoặc đơnSố mũPhép nhân và Phép chiaPhép cộng và Phép trừ.

Từ viết tắt PEMDAS (Please Excuse My Dear Sara – Hãy thứ lỗi cho Sara yêu quý của tôi, viết tắt giống Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, Subtraction – Tương ứng các dấu: Ngoặc, Mũ, Nhân, Chia, Cộng, Trừ). Việc sử dụng dấu ngoặc đơn sẽ cho phép bạn thay đổi thứ tự tính toán.

Các dạng toán tử tính toán

Có bốn dạng toán tử tính toánsố họcso sánhmóc nối văn bản và tham chiếu.

Toán tử tính toán số học

Để thực hiện các toán tử toán học căn bản, như cộng, trừ, nhân hoặc chia, kết hợp số và tính ra các kết quả bằng số, hãy sử dụng các toán tử số học sau đây.

Toán tử tính toán số học

Toán tử tính toán số học

Toán tử so sánh

Bạn có thể so sánh hai giá trị với các toán tử sau đây. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng các toán tử này, kết quả là một giá trị lô-gic —TRUE hoặc FALSE.

Toán tử so sánh

Toán tử tính toán so sánh

Toán tử móc nối văn bản

Sử dụng dấu và (&) để móc nối (kết nối) một hoặc nhiều chuỗi văn bản để tạo một đoạn văn bản duy nhất.

Toán tử móc nối văn bản

Toán tử móc nối văn bản

Toán tử tham chiếu

Kết nối các phạm vi ô cho các tính toán với các toán tử sau đây.

toán tử tính toán

Toán tử tính toán tham chiếu

Thứ tự Excel thực hiện thao tác trong công thức

Trong một số trường hợp, thứ tự toán tử tính toán được thực hiện có thể ảnh hưởng đến giá trị trả lại của công thức. Vì vậy việc hiểu thứ tự được xác định thế nào và cách bạn có thể thay đổi thứ tự để đạt kết quả mà bạn muốn rất quan trọng.

Thứ tự tính toán

Công thức tính toán giá trị theo một thứ tự cụ thể. Một công thức trong Excel luôn bắt đầu bằng dấu bằng (=). Excel sẽ hiểu rằng các ký tự theo sau dấu bằng là một công thức.

Theo sau dấu bằng là các thành phần được tính toán (toán hạng), như hằng số hoặc tham chiếu ô. Những thành phần này được phân tách bởi các toán tử tính toán. Excel tính toán công thức từ trái sang phải, theo một thứ tự cụ thể cho mỗi toán tử trong công thức.

Mức ưu tiên của toán tử tính toán trong các công thức Excel

Nếu bạn kết hợp vài toán tử tính toán trong một công thức, Excel sẽ thực hiện các thao tác theo thứ tự được hiển thị trong bảng sau. Nếu một công thức chứa các toán tử với ưu tiên giống nhau — ví dụ: nếu một công thức bao gồm cả toán tử nhân và chia— Excel sẽ đánh giá các toán tử từ trái sang phải.

Mức ưu tiên của toán tử tính toán trong các công thức Excel

Mức ưu tiên của toán tử tính toán trong các công thức Excel

Sử dụng dấu ngoặc đơn trong các công thức Excel

Để thay đổi thứ tự đánh giá, hãy đặt phần công thức cần được tính toán trước trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ, công thức sau đây cho kết quả là 11 bởi vì Excel thực hiện phép nhân trước phép cộng. Công thức có 2 nhân với 3 và sau đó cộng thêm 5 vào kết quả.

=5+2*3

Ngược lại, nếu bạn sử dụng dấu ngoặc đơn để thay đổi cú pháp, Excel cộng 5 và 2 với nhau và nhân kết quả với 3 ra kết quả là 21.

=(5+2)*3

Trong ví dụ sau đây, phần đầu tiên của công thức được đặt trong dấu ngoặc đơn bắt buộc Excel tính B4+25 trước và sau đó chia kết quả cho tổng các giá trị trong các ô D5, E5 và F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)