Sử dụng hàm If trong Excel cùng với các hàm Excel khác

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sử dụng hàm If trong Excel cùng với các hàm Excel khác

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trước đây, chúng ta đã thảo luận một vài ví dụ về công thức IF thể hiện cách sử dụng hàm IF trong Excel với các hàm logic AND và OR. Bây giờ, chúng ta hãy xem những gì các hàm Excel khác có thể được sử dụng với hàm IF trong Excel và lợi ích chúng mang lại cho bạn.

1. Sử dụng hàm If trong Excel với hàm Sum, Average, Min Và Max

Khi thảo luận các hàm IF lồng nhau , chúng ta đã viết công thức trả về các thứ hạng khác nhau (Excellent, Good, Satisfactory hoặc Poor) dựa trên tổng số điểm của mỗi học sinh. Như bạn thấy, chúng ta đã thêm một cột mới với công thức tính tổng điểm từ các cột C và D.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bảng của bạn có một cấu trúc được xác định trước mà không cho phép sửa đổi? Trong trường hợp này, thay vì thêm cột phụ, bạn có thể thêm các giá trị trực tiếp vào công thức IF của bạn, như sau:

=IF((C2+D2)>=60, “Good”, IF((C2+D2)=>40, “Satisfactory”, “Poor “))

Sử dụng hàm If trong Excel với hàm Sum, Average, Min Và Max

Sử dụng hàm If trong Excel với hàm Sum, Average, Min Và Max

Được rồi, nhưng nếu bảng của bạn chứa nhiều cột điểm, chẳng hạn tới 5 cột khác nhau hoặc nhiều hơn? Tổng hợp rất nhiều con số trực tiếp trong công thức IF sẽ làm cho nó rất dài. Cách thay thế là nhúng hàm SUM trong phép thử logic của IF, như sau:

=IF(SUM(C2:F2)>=120, “Good”, IF(SUM(C2:F2)>=90, “Satisfactory”, “Poor “))

Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng các hàm Excel khác để làm phép thử logic trong các công thức IF của bạn:

2. Sử dụng hàm If trong Excel và hàm AVERAGE

=IF(AVERAGE(C2:F2)>=30,”Good”,IF(AVERAGE(C2:F2)>=25,”Satisfactory”,”Poor “))

Nó trả lại kết quả ” Good ” nếu điểm trung bình trong các cột C: F bằng hoặc lớn hơn 30, ” Satisfactory ” nếu điểm trung bình từ 29 đến 25, và ” Poor ” nếu dưới 25.

3. Sử dụng hàm If trong Excel và  hàm MAX / MIN

Để tìm điểm cao nhất và thấp nhất, bạn có thể sử dụng các hàm MAX và MIN, tương ứng. Giả sử rằng cột F là cột tổng số điểm, các công thức dưới đây tìm ra kết quả:

MAX: =IF(F2=MAX($F$2:$F$10), “Best result”, “”)

MIN: =IF(F2=MIN($F$2:$F$10), “Worst result”, “”)

Nếu bạn muốn có cả kết quả Min và Max trong cùng một cột, bạn có thể xếp một hàm lồng trong hàm kia, ví dụ:

=IF(F2=MAX($F$2:$F$10) ,”Best result”, IF(F2=MIN($F$2:$F$10), “Worst result”, “”))

Sử dụng hàm If trong Excel và  hàm MAX / MIN

Sử dụng hàm If trong Excel và  hàm MAX / MIN

Theo cách tương tự, bạn có thể sử dụng hàm IF trong Excel với các hàm bảng tính tuỳ chỉnh của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó với các hàm GetCellColor / GetCellFontColor để trả lại kết quả khác nhau dựa trên màu của một ô.

Ngoài ra, Excel cung cấp một số hàm IF đặc biệt để phân tích và tính toán dữ liệu dựa trên các điều kiện khác nhau.

Ví dụ: để đếm số lần xuất hiện của một giá trị văn bản hoặc số dựa trên một điều kiện duy nhất hoặc nhiều điều kiện, bạn có thể sử dụng COUNTIF và COUNTIFS tương ứng. Để tìm ra một tổng các giá trị dựa trên (các) điều kiện được chỉ định, sử dụng các hàm SUMIF hoặc SUMIFS. Để tính trung bình theo các tiêu chí nhất định, hãy sử dụng AVERAGEIF hoặc AVERAGEIFS.

4. Sử dụng hàm If trong Excel với hàm Isnumber và Istext

Bạn đã biết cách để phát hiện các ô trống và không trống bằng cách sử dụng hàm ISBLANK. Microsoft Excel cung cấp các hàm tương tự để xác định các giá trị văn bản và số – ISTEXT và ISNUMBER.

Đây là ví dụ về hàm IF lồng nhau trả về “text” nếu ô B1 chứa bất kỳ giá trị văn bản nào, “number” nếu B1 chứa một giá trị số, và “blank” nếu B1 trống.

=IF(ISTEXT(B1), “Text”, IF(ISNUMBER(B1), “Number”, IF(ISBLANK(B1), “Blank”, “”)))

Chú ý. Hãy lưu ý rằng công thức trên hiển thị ” number ” cho các giá trị và ngày tháng. Điều này là do Microsoft Excel lưu trữ các ngày theo dạng số, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1900, tương đương với 1.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ