Sử dụng hàm Substitute trong Excel – công thức và ví dụ

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sử dụng hàm Substitute trong Excel – công thức và ví dụ

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, sẽ giải thích hàm Substitute trong Excel với các ví dụ. Cách dùng hàm Substitute trong Excel với chuỗi văn bản, số và ngày, và làm thế nào để lập một công thức với nhiều hàm Substitute.

1. Hàm Substitute trong Excel

Hàm Substitute trong Excel thay thế một hoặc nhiều kí tự cho trước tại một hoặc nhiều vị trí bằng kí tự cụ thể.

Cú pháp của hàm Substitute trong Excel như sau:

SUBSTITUTE (text, old_text, new_text, [instance_num])

Ba đối số đầu tiên được yêu cầu và đối số cuối cùng là tùy chọn.

  • Text– văn bản ban đầu mà bạn muốn thay thế các ký tự. Có thể được cung cấp như là một chuỗi, ô tham chiếu, hoặc kết quả của một công thức khác.
  • Old_text – ký tự mà bạn muốn thay thế.
  • New_text – ký tự mới để thay thế old_text.
  • Instance_num – vị trí thực hiện thay thế old_text. Nếu bỏ qua, mỗi lần văn bản cũ xuất hiện sẽ được thay đổi thành văn bản mới.

Ví dụ, tất cả các công thức dưới đây thay thế “1” bằng “2” trong ô A2, nhưng trả lại các kết quả khác nhau tùy thuộc vào số bạn cung cấp trong đối số cuối cùng:

= SUBSTITUTE (A2, “1”, “2”, 1) – Thay thế sự xuất hiện đầu tiên của “1” bằng “2”.

= SUBSTITUTE (A2, “1”, “2”, 2) – Thay thế lần xuất hiện thứ hai của “1” bằng “2”.

= SUBSTITUTE (A2, “1”, “2”) – Thay thế tất cả các lần xuất hiện của “1” bằng “2”.

 Hàm Substitute trong Excel

Hàm Substitute trong Excel

Chú ý. Hàm Substitute trong Excel phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, công thức sau đây sẽ thay thế tất cả các trường hợp chữ hoa “X” bằng chữ “Y” trong ô A2, nhưng nó sẽ không thay thế bất kỳ trường hợp nào của chữ thường “x”.

2. Thay thế các ký tự khác nhau bằng một công thức (lồng các hàm Substitute trong Excel)

Như trường hợp với hàm REPLACE, bạn có thể lồng các hàm Substitute trong một công thức để thực hiện một số thay thế cùng lúc, tức là thay thế nhiều ký tự bằng một công thức.

Giả sử bạn có một chuỗi văn bản như “PR1, ML1, T1” trong ô A2, trong đó “PR” là viết tắt của “Project”, ML “viết tắt của” Milestone “và” T “có nghĩa là” Task “. Bạn muốn thay thế 3 ba mã này với tên đầy đủ. Để đạt được điều này, bạn có thể viết 3 công thức Substitute khác nhau:

= SUBSTITUTE (A2, “PR”, “Project “)

= SUBSTITUTE (A2, “ML”, “Milestone “)

= SUBSTITUTE (A2, “T”, “Task “)

Và sau đó lồng với nhau trong 1 công thức:

= SUBSTITUTE (SUBSTITUTE (SUBSTITUTE (A2, “PR”, “Project “), “ML”, “Milestone “), “T”, “Task “)

Lưu ý rằng chúng ta thêm một dấu cách vào cuối mỗi đối số new_text để có thể đọc tốt hơn.

3. Hàm REPLACE và hàm Substitute trong Excel

Các hàm REPLACE và SUBSTITUTE của Excel rất giống nhau và cả hai đều được thiết kế để thay đổi chuỗi văn bản. Sự khác biệt của hai hàm như sau:

  • SUBSTITUTE thay thế một hoặc nhiều vị trí của kí tự hoặc chuỗi văn bản nhất định. Vì vậy, nếu bạn chỉ biết đoạn cần thay thế, hãy sử dụng hàm SUBSTITUTE.
  • REPLACE thay thế các ký tự tại một vị trí xác định của một chuỗi văn bản. Vì vậy, nếu bạn biết vị trí của kí tự được thay thế, sử dụng hàm REPLACE.
  • Hàm SUBSTITUTE cho phép thêm một tham số tùy chọn (instance_num) xác định vị trí thay thế của old_text thành new_text.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ