Sử dụng hàm tham chiếu trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sử dụng hàm tham chiếu trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Nhóm hàm tham chiếu trong Excel được sử dùng để dò tìm (lookup) và trích xuất thông tin từ những bảng liên quan (bảng tham chiếu) theo một tiêu chí nào đó. Đây cũng là một trong những nhóm hàm thường được sử dụng trong Excel.

 Hàm tham chiếu trong Excel – Hàm tham chiếu tương đối

Hàm tham chiếu tương đối là giá trị tham chiếu sẽ thay đổi theo dòng hay cột, tức là khi ta thay đổi vị trí theo cột hay dòng thì giá trị tham chiếu cũng sẽ thay đổi theo.

Ví dụ:

– Tại ô D6 ta bấm =A6 và nhấn Enter. ( A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ được hiển thị ra ô D6, bạn nhấn chuột kéo xuống thì giá trị sẽ lần lượt thay đổi theo các giá trị của ô phía dưới.

Hàm tham chiếu trong Excel

Hàm tham chiếu trong Excel – Hàm tham chiếu tương đối

Hàm tham chiếu trong Excel – Hàm tham chiếu tuyệt đối

Tham chiếu tuyệt đối là giá trị tham chiếu sẽ luôn cố định theo dòng hay cột, tức là khi thay đổi vị trí giá trị theo cột hay dòng thì giá trị tham chiếu cũng sẽ không thay đổi.

a. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng

Giá trị sẽ không thay đổi theo dòng. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng thì dấu $ thường đứng trước địa chỉ.(=$B1)

Vi dụ:

– Tại ô D6 ta bấm =$ A6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ hiển thị ra ô D6, bạn nhấn chuột kéo ngang thì giá trị sẽ không thay đổi theo các giá trị của ô E6 mà vẫn giữ nguyên giá trị của ô D5.

Hàm tham chiếu trong Excel 1

Hàm tham chiếu trong Excel – Hàm tham chiếu tuyệt đối

b. Hàm tham chiếu tuyệt đối theo cột

Giá trị tuyệt đối sẽ không thay đổi theo cột. Tham chiếu tuyệt đối theo dòng thì dấu $ thướng đứng sau số dòng cột.(=B$1)

Vi dụ:

– Tại ô D6 ta bấm =A$6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ hiển thị ra ô D6.

Hàm tham chiếu trong Excel 2

Hàm tham chiếu tuyệt đối theo cột

c. Hàm tham chiếu tuyệt đối theo dòng và cột

Giá trị tuyệt đối sẽ không thay đổi theo cả dòng và cột (=$B$1)

Vi dụ:

– Tại ô D6 ta bấm =$A$6 và nhấn Enter (A6 là ô chứa giá trị bạn muốn tham chiếu).

– Lúc đó giá trị trong ô A6 sẽ hiển thị ra ô D6, bạn nhấn chuột kéo theo dòng hay theo cột thì giá trị sẽ không thay đổi theo các giá trị của ô   mà vẫn giữ nguyên giá trị của ô A6.

Hàm tham chiếu trong Excel 3

Hàm tham chiếu tuyệt đối theo dòng và cột

Như vậy qua các ví dụ và các bước hướng dẫn ở trên chắc hẳn các bạn phần nào đã hiểu rõ hơn về hai kiểu hàm tham chiếu thường được sử dụng trong các hàm tham chiếu trong Excel đó là: Hàm tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối. Nhờ đó bạn có thể vận dụng vào tính toán trên bảng tính hiệu quả hơn.

Chúc bạn thành công!