Hợp nhất hai danh sách và loại bỏ hết giá trị trùng trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hợp nhất hai danh sách và loại bỏ hết giá trị trùng trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Có hai danh sách trong trang tính, một vài danh sách có giá trị trùng trong Excel. Nếu bạn muốn kết hợp hai danh sách này và một giá trị chỉ xuất hiện một lần như hình sau, bạn phải làm thế nào?

Cách hợp nhất hai danh sách và loại bỏ hết giá trị trùng trong Excel

Cách hợp nhất hai danh sách và loại bỏ hết giá trị trùng trong Excel

1. Hợp nhất các danh sách và loại bỏ các giá trị trùng trong Excel bằng Remove Duplicates

Để kết hợp hai danh sách và loại bỏ giá trị trùng trong Excel, bạn có thể làm như sau:

  1. Sao chép một trong hai danh sách và dán nó vào cuối danh sách còn lại như hình sau:

  1. Chọn danh sách và nhấp vào Data > Remove Duplicates.

  1. Trong hộp thoại Remove Duplicates, nếu cột không có tiêu đề, bỏ chọn My data has headers và nhấn OK.

  1. Sau đó, hộp thoại hiển thị trên màn hình sẽ cho bạn biết những giá trị trùng lắp nào vừa được xóa, nhấn OK.

Và đây là kết quả:

2. Hợp nhất các danh sách và loại bỏ giá trị trùng trong Excel bằng VBA

Sử dụng VBA trong Excel cũng có thể giúp bạn thực hiện công việc này.

  1. Nhấn giữ phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.
  2. Nhấp Insert > Module, dán đoạn mã sau vào Module Window.

Sub FindUniques()

‘Updateby20140313

Dim rng As Range

Dim InputRng As Range, OutRng As Range

xTitleId = “KutoolsforExcel”

Set InputRng = Application.Selection

Set InputRng = Application.InputBox(“Range :”, xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)

Set OutRng = Application.InputBox(“Out put to (single cell):”, xTitleId, Type:=8)

Set dic = CreateObject(“Scripting.Dictionary”)

For j = 1 To InputRng.Columns.Count

For i = 1 To InputRng.Rows.Count

xValue = InputRng.Cells(i, j).Value

If xValue <> “” And Not dic.Exists(xValue) Then

OutRng.Value = xValue

dic(xValue) = “”

Set OutRng = OutRng.Offset(1, 0)

End If

Next

Next

End Sub

  1. Nhấn F5 hoặc Run để chạy mã, trong hộp thoại hiện ra, chọn vùng dữ liệu bạn muốn hợp nhất như hình dưới đây:
Hợp nhất các danh sách và loại bỏ giá trị trùng trong Excel bằng VBA

Hợp nhất các danh sách và loại bỏ giá trị trùng trong Excel bằng VBA

  1. Nhấn OK, một hộp thoại khác hiện ra cho bạn chọn ô tính để xuất kết quả hợp nhất như hình dưới đây:

  1. Nhấn OK.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ