Những cách sử dụng tham chiếu 3D trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Những cách sử dụng tham chiếu 3D trong Execl

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Một trong những tính năng tham chiếu tuyệt vời nhất của Excel chính là tham chiếu 3D trong Excel hay còn được biết đến như tham chiếu trong không gian ba chiều.

1. Các hàm Excel hỗ trợ tham chiếu 3D

Sau đây là danh sách các hàm trong Excel cho phép sử dụng tham chiếu 3D:

 • SUM – tính tổng các giá trị số.
 • AVERAGE – tính giá trị trung bình của các con số.
 • AVERAGEA – tính giá trị trung bình, gồm có chữ số, ký tự và các phép lôgic.
 • COUNT – đếm các ô có số.
 • COUNTA – đếm các ô không rỗng.
 • MAX – trả về giá trị lớn nhất.
 • MAXA – trả về giá trị lớn nhất, bao gồm ký tự và phép lôgic.
 • MIN – trả về giá trị nhỏ nhất.
 • MINA – trả về giá trị nhỏ nhất, bao gồm ký tự và phép lôgic.
 • PRODUCT –  nhân các số.
 • STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA – tính độ lệch dựa trên mẫu của chuỗi các giá trị xác định.
 • VAR, VARA, VARP, VARPA – trả về phương sai dựa trên mẫu của chuỗi các giá trị.

2. Chèn, di chuyển và xóa trang tính sẽ làm thay đổi tham chiếu 3D trong Excel

Bởi vì, mỗi tham chiếu 3D trong Excel được xác định bằng một trang tính bắt đầu và một trang tính kết thúc, nên hãy gọi chúng là điểm nút tham chiếu 3D, việc thay đổi điểm nút sẽ thay đổi tham chiếu, vì vậy sẽ thay đổi công thức 3D của bạn.

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn di chuyển hay xóa điểm nút tham chiếu 3D trong Excel, hay chèn, xóa và di chuyển các trang tính nằm trong điểm nút.

Mình sẽ giải thích chi tiết hơn qua ví dụ để mọi gười dễ hiểu hơn nhé.

Xét công thức 3D mà chúng ta đã tạo ra trước đó:

Chèn, di chuyển và xóa trang tính sẽ làm thay đổi tham chiếu 3D trong Excel

Chèn, di chuyển và xóa trang tính sẽ làm thay đổi tham chiếu 3D trong Excel

2.1. Chèn trang tính sẽ làm thay đổi tham chiếu 3D trong Excel

Chèn, di chuyển hay sao chép trang tính bên trong điểm nút. Nếu bạn chèn, sao chép hay di chuyển các trang tính giữa điểm nút tham chiếu 3D (trang tính Tháng Một và Tháng Tư trong ví dụ này), thì dải ô tham chiếu (từ ô B2 đến ô B5) ở tất cả các trang tính vừa được thêm vào đều được thêm vào phép tính.

2.2. Xóa trang tính sẽ làm thay đổi tham chiếu 3D trong Excel

Xóa trang tính, hay di chuyển trang tính ra khỏi điểm nút. Khi bạn xóa bất cứ trang tính nào ở trong điểm nút, hay di chuyển trang tính ra khỏi điểm nút, những trang tính này sẽ được loại ra khỏi công thức 3-D của bạn.

Xóa điểm nút. Khi bạn xóa một trong hai trang tính điểm nút, nó sẽ bị xóa khỏi tham chiếu 3D, và điểm nút bị xóa thay đổi theo hướng này:

> Nếu trang tính đầu tiên bị xóa, thì điểm nút thay đổi thành trang tính ở ngay sau trang tính bị xóa. Trong ví dụ này, nếu trang tính Tháng Một bị xóa, thì tham chiếu 3D thay đổi thành Feb:Apr!B2:B5.

> Nếu trang tính cuối cùng bị xóa, thì điểm nút thay đổi thành trang tính ở phía trước. Trong ví dụ này, nếu trang tính Tháng Tư bị xóa, thì tham chiếu 3D thay đổi thành Jan:Mar!B2:B5.

2.3. Di chuyển trang tính sẽ làm thay đổi tham chiếu 3D trong Excel

Di chuyển một điểm nút. Nếu bạn di chuyển một điểm nút bất kỳ (trang tính Tháng Một hay Tháng Tư, hay cả hai) đến một vị trí mới trong cùng cửa sổ, Excel sẽ điều chỉnh công thức 3-D để thêm vào các trang tính mới nằm giữa điểm nút, và xóa các trang tính nằm ngoài điểm nút.

Hoán đổi điểm nút. Việc hoán đổi điểm nút tham chiếu 3D trong Excel sẽ dẫn đến việc thay đổi một trong các trang tính điểm nút. Ví dụ, nếu bạn di chuyển trang tính mở đầu ( Tháng Một) ra phía sau trang tính kết thúc (Tháng Tư), trang tính Tháng Một sẽ bị xóa khỏi tham chiếu 3-D, điều này sẽ dẫn đến kết quả Feb:Apr!B2:B5.

Di chuyển trang tính sẽ làm thay đổi tham chiếu 3D trong Excel

Di chuyển trang tính sẽ làm thay đổi tham chiếu 3D trong Excel

Đây là cách bạn tạo ra và sử dụng tham chiếu 3D trong Excel

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ