Hiện số đếm từ (và thêm nữa) - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hiện số đếm từ (và thêm nữa)

Word

Bắt đầu với Word

Văn bản

Trang & Bố trí văn bản

Ảnh trong văn bản

Form, Nhãn và Mẫu

Bất kỳ lúc nào bạn muốn biết tổng số từ trong tài liệu của mình, hãy nhìn vào thanh trạng thái ở cuối cửa sổ Word.

Đếm số ký tự, dòng và đoạn văn

Để xem số ký tự, dòng, đoạn văn và các thông tin khác, hãy bấm vào số đếm từ trong thanh trạng thái để mở hộp Đếm Từ.

 

Đếm số từ trong một phần tài liệu

Để đếm số từ chỉ trong một phần tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn đếm, sau đó trên tab Xem lại, hãy bấm Đếm Từ.

GHI CHÚ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.