[woocommerce] Hướng dẩn search thuộc tính và giá tiền trong khoảng - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

[woocommerce] Hướng dẩn search thuộc tính và giá tiền trong khoảng

Lập trình web

Front-end

Back-end

HTML5

CSS

jquery

Bootstrap

Json

JavaScript

Theme

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Hướng dẫn CSS

CSS3

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

php

Wordress

PHP nâng cao

Theme

FAQ

Plugin

Hi all,

Video sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm 1 bộ search đơn giản cho website nha,

//code mình kiểm tra _SESSION

<?php if(!empty($_GET))
if(!empty($_GET)){ if(!empty($_GET['pa_color'])) { $_SESSION['pa_color'] = $_GET['pa_color']; } else { $_SESSION['pa_color']=''; }if(!empty($_GET['product_cat'])) { $_SESSION['product_cat'] = $_GET['product_cat']; } else { $_SESSION['product_cat']=''; }} ?>

 

//code form

<form role="search" method="get" action="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>">

<select class="col-sm-4 col-xs-12" name="product_cat">

<option value=""><?php echo esc_attr( __( 'All Categories', 'alpha-store' ) ); ?></option>

<option value=""><?php echo esc_attr( __( 'All Categories', 'alpha-store' ) ); ?></option>

<?php $categories = get_categories( 'taxonomy=product_cat' );

foreach ( $categories as $category ) {?> <?php $selected='';if($_SESSION['product_cat'] ==$category->category_nicename ) { $selected='selected';} ?> <option value="<?php echo $category->category_nicename ?>" <?php echo $selected; ?>  ><?php echo $category->cat_name.'(' . $category->category_count . ')' ?></option>

<?php } ?>
</select>

<select class="col-sm-4 col-xs-12" name="pa_color"><select class="col-sm-4 col-xs-12" name="pa_color"> <option value=""><?php echo esc_attr( __( 'All Categories', 'alpha-store' ) ); ?></option>  <?php $categories = get_categories( 'taxonomy=pa_color' ); foreach ( $categories as $category ) {?> <?php $selected='';if($_SESSION['pa_color'] ==$category->category_nicename ) { $selected='selected';} ?> <option value="<?php echo $category->category_nicename ?>" <?php echo $selected; ?>  ><?php echo $category->cat_name.'(' . $category->category_count . ')' ?></option> <?php } ?> </select>

<select class="col-sm-4 col-xs-12" id="cmb"  onchange="searchminmax();"><select class="col-sm-4 col-xs-12" id="cmb"  onchange="searchminmax();"> <option value="-1"><?php echo esc_attr( __( 'All Categories', 'alpha-store' ) ); ?></option>
<option class="test" value="0-15" >0-15</option>  <option class="test" value="15-30" >15-30</option>  </select>

<script type="text/javascript"><script type="text/javascript">

function searchminmax(){ console.log('test'); va= jQuery("#cmb").find(":selected").val();
if(va=="-1") { jQuery('.min').attr('disabled',true); jQuery('.max').attr('disabled',true); console.log(va);
} else { jQuery('.min').attr('disabled',false); jQuery('.max').attr('disabled',false); va1=va.split("-"); console.log(va1[0]); console.log(va1[1]); jQuery('.min').val(va1[0]); jQuery('.max').val(va1[1]); } } </script>

<input class="min" type="hidden" name="min_price" disabled="disabled" value="" /><input class="min" type="hidden" name="min_price" disabled="disabled" value="" /> <input class="max" type="hidden" name="max_price" disabled="disabled" value="" /> <input type="hidden" name="post_type" value="product" /> <input class="col-sm-8 col-xs-12" name="s" type="text" placeholder="<?php esc_attr_e( 'Search for products', 'alpha-store' ); ?>"/> <button type="submit"><i class="fa fa-search"></i></button>

</form>

 

 

video mình làm ko đươc hay như bao người, nhưng mọi người đừng gạch đá nha.