học làm web - Fedu

Lập trình - Thiết kế web

Học ONLINE

34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

30 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

30 – HTML CSS cơ bản


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

10 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

20 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

16 giờ

899,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator


NGUYỄN ĐỨC VIỆT
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

12h

750,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

03: Thành thạo lập trình jquery qua 20 bài tập thực hành


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫