Giới thiệu khóa học

After Effect nâng cao với typography

Nội dung khóa học

Chương 1
PHẦN 2 - TEXT ANIMATION NÂNG CAO
 100- Giới thiệu phần học text motion nâng cao (02:39)
 101- Cách đóng gói chuyển động (09:21)
 102- Expression chuyên dùng cho chuyển động chi tiết (07:12)
 103- A Character - 01 (09:19)
 104- A Character - 02 (06:43)
 105- A Character - 03 (07:44)
 106- A Character - 04 (14:09)
 107- B Character - 01 (09:37)
 108- B Character 02 (10:53)
 109- C Character 01 (02:58)
 110- C Character 02 (04:32)
 111- D Character 01 (06:18)
 112- D Character 02 (08:59)
 113- E Character (11:09)
 114- F Character (05:21)
 115- G Character (13:16)
 116- H Character 01 (05:45)
 117- H Character 02 (08:48)
 118- H Character 03 - Phương pháp nhóm với Null object (06:40)
 119- K Character 01 (09:16)
 120- K Character 02 (12:26)
 121- i Character (05:07)
 122- L Character (09:01)
 123- M Character (20:19)
 124- N Character (13:38)
 125- O Character 01 (03:01)
 126- O Character 02 (05:09)
 127- O Character 03 (08:36)
 128- P Character (10:13)
 129- Y Character (13:21)
 130- T Character (10:45)
 131- Tada - animation (20:07)
 132- Thực hành typography animation - Sắp xếp (07:42)
 133- Thực hành typography animation - làm chi tiết chuyển động dấu (09:49)
 134- Làm chuyển động dấu huyền (04:39)
 135- Làm chuyển động dấu nặng (06:19)
 136- R Character (06:52)
 137- Hoàn thiện đoạn text - 01 (08:03)
 138- Hoàn thiện đoạn text - 02 (08:36)
 139- Hoàn thiện đoạn text - 03 (03:55)
 140- Tổng kết khóa học (02:36)

Đăng ký khóa học

Giá thanh toán 1 lần

299,000 đ Đăng ký