Giới thiệu khóa học

Design Advance - 02 - Phần nguyên lý bố cục nâng cao

Nội dung khóa học

Phần 05 - Nhắc lại các nguyên lý bố cục và áp dụng trong thiết kế in ấn
 Hệ thống update, bạn xem tại link này
 FILE DINH KEM BO CUC VA MAU
Phần 06 - Bài tập chuyên sâu để hiểu nguyên lý alignment
 Hệ thống update, bạn xem tại link này
 File đính kèm phần 06
Phần 07 - Bài tập chuyên sâu để hiểu nguyên lý khoảng trắng.
 Hệ thống update, bạn xem tại link này
 File đính kèm phần 07
Phần 11 - Bài tập tổng hợp về 5 nguyên lý bố cục thiết kế
 Hệ thống update, bạn xem tại link này
 File đính kèm phần 11

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

599,000 đ Đăng ký