Giới thiệu khóa học

Kĩ xảo là các hiệu ứng được làm thêm vào video đã quay để tăng thêm tính hấp dẫn và đạt được mục tiêu của video clip ví dụ như lửa cháy, khói, bụi, gió bay, tuyết, lá rơi, sóng nhiệt....

Kĩ xảo tạo ra 80% là hỗ trợ bởi các plugin hỗ trợ và 20% kĩ thuật + video footage. vấn đề kĩ thuật thao tác bạn có thể xem lại các phần học trước về after effect phần này chủ yếu học về cách sử dụng và thao tác với các plugin của Redgiant và video copilot là hai hãng lớn nhất trong các plugin xử lý kĩ xảo.

Cần học trước after Effect và Premiere Pro để có kiến thức cơ bản về kĩ thuật dựng video và thao tác với keyframe cơ bản, mục đích để tùy chỉnh các pluigin theo ý mình.

Nội dung khóa học

Cài đặt
 Cài đặt

Đăng ký khóa học

Tt 1 lần,update free,Feedback telegram:0915378851

bao gồm hỗ trợ kĩ thuật cài đặt

149,000 đ Đăng ký